Podpisane zostało w tym czasie 20 518 umów o dofinansowanie na kwotę 78,1 mld zł wydatków kwalifikowalnych, z czego dofinansowanie z UE wyniosło 56 mld zł i jest to 20,2% alokacji na lata 2007-2013.

Całkowita wielkość wydatków beneficjentów, jakie zostały uznane za kwalifikowalne na podstawie złożonych wniosków o płatność to 14,4 mld zł, a dofinansowanie stanowi tu 11,2 mld zł.