Najkorzystniejszą ofertę (o wartości 342,5 mln zł) w ramach przetargu złożyło konsorcjum firm: Eurovia Polska SA i Warbud SA. Wykonawca zadeklarował, że zrealizuje prace w ciągu 34 miesięcy, zaoferował też 10-letnią gwarancję (w rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym, w którym wpłynęło 8 ofert, inwestor przyjął trzy kryteria oceny ofert: cenę, okres gwarancji oraz termin wykonania).

S19 węzeł Świlcza – węzeł Rzeszów Południe

Odcinek drogi S19 o długości 6,3 km stanowić będzie kolejną część autostradowej obwodnicy Rzeszowa i będzie realizowany systemem optymalizuj - buduj. Zakres prac obejmuje m.in. budowę drogi dwujezdniowej z 4 pasami ruchu, a także obiektów inżynierskich(3 wiaduktów, 1 estakady nad doliną rzeki Przyrwy), węzła Rzeszów Południe, przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej oraz budowę dróg dojazdowych, ekranów akustycznych i przejść dla zwierząt.