Szerzej pojmowany zakres działań podejmowanych w ramach rozpoznania geotechnicznego, obejmuje również identyfikację innych czynników mogących zredukować wartości obliczanych współczynników stateczności. Mogą to być różnego rodzaju ingerencje człowieka we właściwości podłoża gruntowego (np. wykonane w przeszłości wykopy), obecne w podłożu elementy infrastruktury podziemnej, pozostałości starszych budowli, zmiany w zagospodarowaniu terenu sprzyjające nasileniu erozyjnych oddziaływań wód opadowych lub istniejących cieków, pojawienie się dodatkowego obciążenia statycznego lub obciążeń wibracyjnych, zmiany warunków odwodnienia terenu itd. Wpływ wymienionych czynników na oceny stateczności, zostanie zaprezentowany w symulacjach numerycznych przeprowadzonych dla danych zaczerpniętych z praktycznych sytuacji budownictwa.

W referacie przedstawione będą zasady programowania i realizacji rozpoznania geotechnicznego dla potrzeb ocen stateczności skarp i zboczy, z uwzględnieniem zaleceń normalizacyjnych Eurokodu 7 oraz wniosków wynikających z analiz przeprowadzonych dla rozważanych przykładów. 

Ponadto pokazane zostanie też, jakie możliwości prognozowania utraty stateczności dają współczesne metody komputerowe.

Od Redakcji: temat ten zostanie rozwinięty podczas III Konferencji „Geoinżynieria w budownictwie”, organizowanej w dniach 6–7 listopada 2013 r. w Sandomierzu. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami programu Konferencji oraz do rozważenia udziału w spotkaniu zaplanowanym jako platforma wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami instytucji naukowych, inwestorów, wykonawców, producentów, dostawców i projektantów.