Jakie działania podejmuje Keller?

Misją Keller Group plc jest dostarczanie bezpiecznych, kompleksowych i innowacyjnych rozwiązań oraz pogłębianie wiedzy geotechnicznej. Od wielu lat tej działalności towarzyszą również liczne przedsięwzięcia z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, czyli CSR (ang. CSR – Corporate Social Responsibility). Stały się one częścią strategii firmy. Działania na tym polu są priorytetem, a zwłaszcza zagadnienie bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy. Keller dąży do zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa wszystkich pracowników.

Oprócz przepisów prawnych i zasad pracy, każdy pracownik musi kierować się także wartościami firmy, które mogą się okazać przydatne przy podejmowaniu trudnych decyzji. Wartości te często stanowią wytyczne uzupełniające to, co nakazuje prawo i mają sprawić, że pracownicy będą postępować właściwie wobec współpracowników, a także klientów, akcjonariuszy oraz społeczności, w których firma prowadzi działalność.

Dziewięć zasad pracy 

Kodeks postępowania w biznesie to istotny element kultury organizacyjnej. W trosce o bezpieczeństwo pracowników, jakość wykonywanych usług oraz szacunek dla środowiska naturalnego i społeczeństwa, Keller wprowadza „Dziewięć zasad pracy”:

 •    Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników
 •    Wspieranie praw i zróżnicowania pracowników
 •    Przejawianie etycznych i uczciwych zachowań
 •    Unikanie przekupstwa i korupcji
 •    Prowadzenie otwartej i odpowiedzialnej komunikacji
 •    Zapewnianie doskonałej obsługi klienta i współpraca z dostawcami
     w zakresie spełnienia standardów
 •    Obecność w lokalnych społecznościach
 •    Ochrona środowiska
 •    Zabieranie głosu w sprawie prawidłowego postępowania.

Fundamentem Kodeksu jest prosta zasada: należy zawsze przestrzegać prawa. Powyższe zasady zostały sformułowane właśnie w tym celu, zaś zapewnienie bezpieczeństwa to kluczowy element działalności. Te surowe standardy muszą być przestrzegane, aby utrzymać bezpieczeństwo tak pracowników, jak i innych osób, kontaktujących się z firmą.

Bezpieczeństwo pracownika znakiem firmowym

W branży budowlanej nieostrożność, brak odpowiedniego planowania i kompetentnego kierownictwa może zakończyć się tragicznie – poważnymi wypadkami, a nawet zgonami. Jednakże należy zrobić wszystko, by wykonywane prace i świadczone usługi nie kończyły się urazami pracowników, klientów, wykonawców czy innych osób. Keller Group dąży więc do zapewnienia odpowiednich standardów i procedur z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także dostępu do odpowiednich narzędzi i właściwego sprzętu.

Za kwestie bezpieczeństwa jest odpowiedzialny każdy z pracowników. Rolą kierownictwa jest zapewnienie pracownikom odpowiedniego przeszkolenia i dostępu do fachowych informacji, a także udzielanie wsparcia, by nie obawiali się zgłaszać ani zwalczać niebezpiecznych praktyk.

Firma aktywnie kontroluje potencjalny wpływ wykonywanych prac na zdrowie pracowników i dba o to, by wszyscy członkowie zespołów byli sprawni, zdrowi i mogli wykonywać zadania w kompetentny i odpowiedzialny sposób. Jednak działalność w zakresie bezpieczeństwa nie koncentruje się wyłącznie na własnych pracownikach. Keller Group nieustannie dąży do eliminacji źródeł wypadków i zagrożeń, wyciągając wnioski z incydentów, które miały miejsce w przeszłości, aby zrobić wszystko, by zapobiec ich wystąpieniu w przyszłości.

Głos pracownika jest ważny

Nowe zasady pracy powstały po to, przestrzegać wyznaczonych standardów. Zapewniają odpowiednią ochronę i sprzyjają tworzeniu środowiska pracy, w którym sprawiedliwość, uczciwość i wzajemny szacunek stanowią normę. Pracownik powinien zabrać głos, gdy tylko zauważy działania niezgodne z określonymi zasadami pracy.

Istnieje odpowiednia procedura, dzięki której pracownik może zgłosić problem, mając zapewnione bezpieczeństwo własne. Wszystkie zgłoszenia są traktowane poważnie, poprzez podejmowanie odpowiedniego działania.

Pracownik powinien jak najszybciej zgłosić problem, najlepiej udając się do swojego bezpośredniego przełożonego, lub wyżej – do przedstawiciela kierownictwa wyższego szczebla. Jeżeli pracownik ma obawy, związane z rozmawianiem z osobami ze swojej pracy, może skorzystać z poufnej infolinii.
Firma jest mocno zaangażowana w stworzenie środowiska pracy wolnego od wypadków, starając się szanować, wspierać i chronić prawa i godność każdego człowieka, ceniąc jednocześnie zróżnicowanie kadry.

Wspieranie praw i zróżnicowania pracowników

W nowocześnie prowadzonej firmie nie można tolerować zachowań i postaw równoznacznych z dyskryminacją, przymuszaniem, zastraszaniem, szykanowaniem i molestowaniem innych osób lub grożeniem przemocą werbalną lub fizyczną. Firma przykłada ogromna wagę również do tego, by żaden pracownik nie był dyskryminowany z powodu płci, rasy, wyznania, narodowości, preferencji seksualnych czy tożsamości płciowej. Różnorodność jest zaletą, a talent jest nagradzany i rozwijany. Nie od dziś wiadomo przecież, iż wykorzystanie w pełni potencjału pracowników przyczynia się do korzyści zarówno dla nich samych, jak i dla firmy oraz lokalnej społeczności.

Obecność w lokalnych społecznościach

Bardzo ważne jest również odpowiedzialnie postępowanie wobec społeczności, w których prowadzi się działalność, okazywanie szacunku i zainteresowania, z uwzględnieniem racji lokalnych społeczności. Dlatego bardzo ważna jest aktywna komunikacja, na potrzeby której opracowana została także procedura, umożliwiająca składanie zażaleń. Świadomość, jak ważne dla innych osób jest poczucie, że są wysłuchiwani, gwarantuje, że wszystkie zgłoszenia traktuje się z pełną powagą, by w razie potrzeby podjąć adekwatne działania.

Zrozumiała, dwukierunkowa komunikacja leży u podstaw sprawnej współpracy i pomyślnej realizacji projektów. Firma prowadzi szczerą i odpowiedzialną komunikację z innymi podmiotami, tak klientami firmy, jak i współpracownikami i dostawcami, nie zapominając także o lokalnych społecznościach. Należy w sposób ciągły monitorować działania firmy, by były prowadzone w rozważny sposób, zapewniając społecznościom i pracownikom korzyści, ale wyłącznie w etyczny sposób.

Keller bezustannie podejmuje działania, by stać się pozytywnie odbieranym i cennym członkiem społeczności, uczestnicząc w programach charytatywnych. Zachęca także pracowników do udziału w wydarzeniach lokalnych, zapewniając im odpowiednie wsparcie.

Dlaczego wartości etyczne są tak ważne?

Keller Group stoi na stanowisku, iż uzyskana reputacja firmy działającej w uczciwy sposób jest zasobem bezcennym. Niezmiennym celem jest więc działanie w dobrym interesie klientów, poprzez zapewnienie doskonałej jakości usług, a także unikanie osiągania korzyści poprzez działania, które są nieuczciwe lub naruszają konkurencję. Podejmowany jest bezustanny wysiłek, zmierzający do tego, by oferowane usługi i produkty były wyłącznie doskonałej jakości, niezawodne, bezpieczne i odpowiednie do zastosowań.

Dlatego należy prowadzić edukację i szkolenia pracowników w zakresie przestrzegania prawa, w tym przepisów i regulacji rządowych. Konieczne jest zachowanie przejrzystości we wszystkich kontaktach z organami rządowymi i regulacyjnymi oraz konsekwentne wypełnianie – uczciwie i terminowo – zobowiązań wobec nich. Ta sama zasada powinna obowiązywać względem dostawców i wykonawców robót. Nigdy nie powinno się zastraszać czy oszukiwać wykonawców i dostawców. Tworząc konstruktywne relacje z dostawcami firma dba o to, by rozumieli zasady pracy i standardy, na których opiera się działalność Keller Group, zapewniając im pełne, uczciwe i terminowe wynagrodzenie za świadczone usługi.

Należy uświadomić sobie, iż działalność poważnej firmy stanowi integralną część życia społeczności, w których jest ona obecna. Trzeba traktować te społeczności jak klientów. Nieodpowiednie relacje z nimi mogą spowodować uszczerbek na reputacji firmy albo ją wręcz zniszczyć. Dobre relacje zapewniają natomiast przychylność innych osób. Zawsze należy zmierzać do poszanowania tradycji i kultur w krajach i społecznościach, w których prowadzona jest działalność, i firmie udaje się to osiągać przez lata.

Niezwykle istotne jest, aby wygrywać przetargi w uczciwy sposób – nawet jeśli konkurencja nie postępuje podobnie – unikając nawet cienia podejrzenia co do postępowania przetargowego i podejrzeń o korupcję.

Ochrona środowiska priorytetem

Świadomość ochrony środowiska i działania ukierunkowane na ten cel stanowią jeden z priorytetów odpowiedzialnej firmy, której celem nie jest osiąganie zysku kosztem środowiska naturalnego, lecz dążenie do ochrony i poprawy jego kondycji w przyszłości. Keller od dawna wyznacza standardy w tym zakresie, które wykraczają poza minimalne wymogi prawne, a w planach jest wprowadzenie jeszcze surowszych wytycznych. Ważne jest również to, dostawcy stosują podobne standardy i środki kontroli, a wszystko po to, by zapewnić bezpieczną przyszłość.

Przeczytaj również: 

Po pierwsze bezpieczeństwo… >>
Odpowiedzialna firma dba o środowisko >>
Keller na portalu inzynieria.com >>