Prace przewidują rozbiórkę istniejącego mostu i drogi, wybudowanie dróg objazdowych i tymczasowy most, wybudowanie nowego mostu oraz dróg dojazdowych. Ponadto umocnione zostanie koryto potoku Głogoczówka, zbudowane zostaną nowe rowy odwadniające i naprawione istniejące.