• Na sześciu kaszubskich jeziorach zostaną zbudowane zastawki, urządzenia małej retencji
  • Pomogą zahamować negatywne skutki okresowych susz i powodzi
  • Zastawki zapewnią tez utrzymania bioróżnorodności w akwenach

Najważniejszym powodem realizacji inwestycji jest konieczność zahamowania niekorzystnych tendencji związanych w okresowym występowaniem suszy meteorologicznej i hydrologicznej na Pojezierzu Kaszubskim. Zadanie to jest ujęte w projekcie Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy. Jednocześnie tereny położone poniżej zastawek zabezpieczone zostaną przed skutkami gwałtownych ulew i roztopów, gdyż w projekcie przewidziano możliwość regulacji odpływu. W stanie obecnym wezbrane wody występują z koryt i podtapiają przyległe tereny – informuje Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej (RZGW) w Gdańsku.

Umowę na wykonanie zastawek i ich wyposażenia na odpływach z jezior: Hutowe ze Strugą Niedamowo i Żołnowo z rzeką Trzebiochą w gminie Kościerzyna, a także Czyżon ze Starą Rzeką w gminie Stara Kiszewa, podpisano z przedsiębiorstwem Mel-Kan sp. z o.o. z Grudziądza.

Prace na odpływach z jezior Wielkie Długie z rzeką Dłużnicą (gmina Kościerzyna), Dąbrowskie ze Strugą Golubską (gmina Stężyca) i Połęczyńskie z rzeką Wiercicą (gmina Somonino) przeprowadzi Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Hydro-Kor sp. z o.o. z Bydgoszczy.

W obu przypadkach zadania będą realizowane w formule „projektuj i buduj”.


Oczekiwane efekty robót to zachowanie istniejących stosunków wodnych i zabezpieczenie przed obniżaniem się poziomu wody w jeziorach. Takie zjawiska zagrażają bioróżnorodności akwenów. Dzięki wzmocnieniu odporności obszaru na suszę i powodzie, zostaną utrzymane warunki dla działalności rolniczej i rozwoju turystyki.

Inwestycja przyczyni się do utrzymania obecnych warunków gruntowo-wodnych, a tym samym warunków przyrodniczych i użytkowych otoczenia jezior. Miejsca lokalizacji zastawek zostały określone podczas wizji terenowych i stanowią rozwiązania optymalne zarówno pod kątem prowadzenia robót, jak i efektów realizacji tego typu inwestycji – komentuje Aleksandra Bodnar, dyrektor RZGW w Gdańsku.

Koszt inwestycji to ponad 1,8 mln zł. Finansowanie w 85% pochodzi z środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, reszta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz środków PGW Wody Polskie.

Prac zostaną zakończone w sierpniu 2021 r.

Przeczytaj także: Polska i Białoruś wspólnie będą chronić wody transgraniczne