W celu realizacji zadania powstanie kolektor tłoczny ścieków, który będzie przebiegał wzdłuż starej linii kolejowej. Równocześnie zbudowana zostanie tłocznia ścieków z infrastrukturą towarzyszącą.
Początek kolektora zostanie usytuowany w pobliżu przejazdu kolejowego na ul. Batorego, a jego koniec - przy ul. Wiejskiej. Zostanie on połączony z istniejącą siecią, odprowadzającą ścieki do oczyszczalni. Będzie stanowić 7 km rurociągu tłocznego wraz grawitacyjnymi kanałami ogólnospławnymi i sanitarnymi oraz z tłocznią ścieków, gdzie zmieści się blisko 130,0 l/s odpadów płynnych i wyposażoną m. in. w aparaturę do usuwania przykrych zapachów.
Przy realizacji tych prac pojawiają się różne towarzyszące zadania niezbędne do wykonania, by cały system działał bez zarzutu. Chodzi tu o wymianę i przebudowę niektórych wodociągów, jak również budowę drogi dojazdowej do tłoczni, ogrodzenia terenu, wykonania zasilania itp.

Minął już rok od rozpoczęcia realizacji inwestycji. W tym czasie wybudowano znaczną część kolektora tłocznego przy wykorzystaniu technologii bezwykopowych w postaci przecisków, które to zabiegi umożliwiły układanie rur w ruchliwych częściach miasta. Wymieniono sieć wodociągową i część zniszczonych nawierzchni asfaltowych. Osadzono także główny zbiornik przepompowni ścieków. W rejonie ul. Wiejskiej kończy się budowa kolektora grawitacyjnego.