Dziennik polska informuje, że priorytetowe kierunki działań zapisane w projekcie to poprawa efektywności energetycznej, wzrost bezpieczeństwa energetycznego, rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw, rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii oraz ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko.
Ministerstwo Gospodarki zamierza stymulować działania proefektywnościowe w obszarze wytwarzania, przesyłu i dystrybucji oraz użytkowania energii. Jednym z proponowanych instrumentów wsparcia będzie system „białych certyfikatów”, który gwarantuje korzyści finansowe dla podmiotów dokonujących największych oszczędności energii.

Bezpieczeństwo energetyczne Polski oparte będzie o własne zasoby surowców, a w szczególności węgla. Zapewni to uniezależnienie produkcji energii elektrycznej i w znacznym stopniu ciepła od zewnętrznych źródeł dostaw. W obszarze ropy naftowej, paliw płynnych i gazu ministerialny dokument zakłada dywersyfikację, rozumianą również jako zróżnicowanie technologii, a nie jak do niedawna - jedynie kierunków dostaw. Wspierany będzie rozwój technologii pozwalających na pozyskiwanie paliw płynnych i gazowych z surowców krajowych.

Rozwój energetyki odnawialnej ma istotne znaczenie dla realizacji podstawowych celów polityki energetycznej. Produkcja energii ze źródeł odnawialnych zapewnia pozytywne efekty ekologiczne oraz przyczynia się do rozwoju słabiej rozwiniętych regionów. Do podstawowych działań w tym obszarze należy wsparcie wytwarzania energii elektrycznej, ciepła i chłodu z OZE oraz produkcji biopaliw. Interesującą inicjatywą, którą planuje podjąć Ministerstwo Gospodarki, jest program budowy co najmniej jednej biogazowni rolniczej w każdej gminie.

Konkurencyjne rynki energetyczne przyczyniają się do zmniejszenia kosztów produkcji, a zatem ograniczenia wzrostu cen paliw i energii. W tym obszarze resort gospodarki zamierza: rozwiązać problem uzależnienia dostaw gazu ziemnego i ropy naftowej z jednego kierunku, znieść bariery przy zmianie dostawcy energii elektrycznej i gazu, zmienić zasady funkcjonowania platform obrotu energią elektryczną oraz wprowadzić rynkowe metody kształtowania cen ciepła.
W zakresie ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko MG przewiduje wsparcie dla rozwoju technologii produkcji energii o zmniejszonym oddziaływaniu na środowisko, w tym technologii zgazowania węgla oraz wychwytywania i składowania dwutlenku węgla