• Partner portalu
 • Partner portalu
 • Partner portalu
Partnerzy portalu

Regulamin serwisu inzynieria.com

§1 [Przedmiot regulaminu]

Niniejszy regulamin stanowi regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i określa warunki korzystania z serwisu działającego w domenie www.inzynieria.com, przeznaczonego dla osób zainteresowanych szeroko rozumianą tematyką inżynieryjną. Regulamin niniejszy określa w szczególności prawa i obowiązki użytkowników w/w serwisu oraz obowiązki i zakres odpowiedzialności właściciela w/w serwisu.

 

§2 [Słowniczek]

Użyte w niniejszym dokumencie terminy oznaczają:

 1. Usługodawca – Wydawnictwo Inżynieria Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, z adresem ul. Samuela Lindego 14, Kraków 30-148, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000142508, posiadająca NIP 6772203315, tj. podmiot udostępniający Serwis;
 2. Hasło – stworzony przez Użytkownika ciąg znaków, używany do zabezpieczenia dostępu do Konta;
 3. Konto – wyodrębniona w ramach Serwisu, zabezpieczona Hasłem, przestrzeń wirtualna przypisana do danego Użytkownika umożliwiająca dostęp do wszystkich treści składających się na Usługę;
 4. Login – adres poczty elektronicznej, wykorzystywany w dostępie do Konta;
 5. Regulamin – niniejszy dokument wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część;
 6. Serwis – stanowiący własność Usługodawcy serwis internetowy działający w domenie www.inżynieria.com;
 7. Usługa – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną polegająca na udostępnieniu przez Usługodawcę treści poświęconych szeroko rozumianej tematyce inżynieryjnej oraz szeroko rozumianych treści marketingowych za pośrednictwem Serwisu;
 8. Użytkownik – posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.

 

§3 [Wymagania techniczne]

 1. Korzystania z Serwisu możliwe jest z wykorzystaniem urządzenia z dostępem do sieci Internet, wyposażonego w przeglądarkę internetową Internet Explorer od wersji 10, Opera od wersji v53, Mozilla Firefox od wersji v60, Safari od wersji v11, Google Chrome od wersji v67.
 2. Do założenia Konta wymagane jest także posiadanie adresu poczty elektronicznej. Usługodawca oświadcza jednocześnie, że do jednego adresu poczty elektronicznej może być przypisany jeden Użytkownik.
 3. Wszyscy odwiedzający Serwis zobowiązani są do zapewnienia sobie we własnym zakresie i na swój koszt wymienionych powyżej urządzeń, oprogramowania oraz adresu poczty elektronicznej, w tym samego dostępu do sieci Internet.
 4. Usługodawca, dla bezpiecznego korzystania z Serwisu rekomenduje stosowanie przez Użytkowników oprogramowania antywirusowego oraz typu firewall.

 

§4 [Zawieranie oraz rozwiązywanie umów o świadczenie Usługi]

 1. Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta na czas nieoznaczony, począwszy od momentu odwiedzenia Serwisu i zostaje rozwiązana z chwilą zakończenia w/w odwiedzin.
 2. W celu uzyskania dostępu do wszystkich oferowanych w Serwisie treści Użytkownik powinien założyć Konto.
 3. Użytkownikowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi, także w zakresie dotyczącym treści udostępnianych odpłatnie, gdyż Usługa polega na dostarczeniu Użytkownikowi innych treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, a Użytkownik poprzez odwiedzenie Serwisu ewentualne założenia Konta godzi się na spełnianie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi i niniejszym został poinformowany przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 4. Usługodawca jest uprawniony do uzależnienia realizacji wybranej przez siebie części Usługi (udzielenia dostępu do niektórych treści w Serwisie) od dokonania uprzedniej opłaty.
 5. W ramach Serwisu mogą być eksponowane reklamy oraz inne materiały promocyjne, pochodzące od Usługodawcy bądź podmiotów z nim współpracujących.

 

§5 [Założenie i usunięcie Konta]

 1. W celu założenia Konta należy bądź:
  1. dokonać rejestracji za pośrednictwem stosownego formularza rejestracyjnego znajdującego się w Serwisie gdzie w celu ukończenia rejestracji należy podać wymagane w rzeczonym formularzu dane oraz stworzyć Hasło -  efektem rejestracji jest utworzenie Konta, bądź
  2. skorzystać z opcji założenia Konta za pośrednictwem konta na jednym z portali społecznościowych - w takim przypadku dane z konta w w/w portalu społecznościowym automatycznie zostają ujęte w Koncie a logowanie do Konta następuje za pośrednictwem konta w portalu społecznościowym wykorzystanym do rejestracji.
 2. Warunkiem koniecznym do założenia Konta jest dodatkowo zaakceptowanie Regulaminu poprzez oznaczenie stosownej opcji wyeksponowanej w trakcie procesu rejestracji.
 3. Usługodawca weryfikuje prawo osoby dokonującej rejestracji do dysponowania podanym w trakcie opisanej w ust. 1 lit. a rejestracji adresem poczty elektronicznej poprzez wysłanie na niego tzw. linka aktywacyjnego, którego uruchomienie w przeglądarce internetowej skutkuje rejestracją Konta.
 4. Użytkownik może w każdej chwili usunąć Konto. Jednocześnie Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że usunięcie Konta skutkuje trwałym i nieodwracalnym usunięciem wszelkich danych jakie były w jego ramach przetwarzane.
 5. Usługodawca może usunąć każde Konto na zasadach opisanych w Regulaminie. W takim przypadku, Użytkownik nie może ponownie założyć Konta bez uprzedniej zgody Usługodawcy.

 

§6 [Funkcjonalność Konta]

 1. Za pośrednictwem Konta Użytkownik może przeglądać wszystkie treści udostępnione w Serwisie, także za pośrednictwem newslettera przy czym od szczegółowości danych Konta oraz zakresu zgód udzielonych na ich przetwarzanie zależy czy dostęp do w/w treści jest odpłatny czy też nie. Ponadto w/w treści Użytkownik za pośrednictwem Konta może personalizować.
 2. Za pośrednictwem Konta Użytkownik może aktywować newsletter i w jego ramach na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej wysyłane będą przez Usługodawcę treści o tematyce wybranej przez Usługodawcę oraz informacje handlowe. Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie. Aktywacja newslettera następuje w momencie dokonania subskrybcji do newslettera za pośrednictwem formularza dostępnego z poziomu Konta, a następnie kliknięcie w link przesłany na podany przez Użytkownika podczas dokonania subskrybcji adres poczty elektronicznej. Dezaktywacja newslettera może nastąpić w każdym momencie i ze skutkiem natychmiastowym poprzez zgłoszenie stosownego żądania Usługodawcy. Każda z wysyłanych przez Usługodawcę w ramach świadczenia usługi newsletter wiadomości zawiera link umożliwiający dezaktywację newslettera (opcja anuluj subskrybcję).
 3. Usługodawca może organizować w ramach Serwisu konkursy dla Użytkowników posiadających Konto oraz nagradzać ich aktywności realizowane w ramach Serwisu. Zasady wyżej opisanych akcji zawierać będą odrębne regulaminy.
 4. Za pośrednictwem Konta Użytkownik może także śledzić statystyki reklam, których emisję w Serwisie zlecił w oparciu o odrębne umowy.
 5. Konto może zostać spersonalizowane poprzez dodanie przez Użytkownika tzw. awatara, a więc zdjęcia bądź innej grafiki, które będą wyświetlane przy jego Loginie i widoczne dla innych Użytkowników. Tym samym, umieszczając taki awatar Użytkownik oświadcza, że posiada prawa do wykorzystania go w taki sposób, a w przypadku gdy awatar zawiera wizerunek Użytkownika, umieszczenie takiego wizerunku jest równoznaczne z udzielenie przez Użytkownika Usługodawcy zezwolenia na rozpowszechniania tak utrwalonego wizerunku dla potrzeb świadczenia Usługi, w szczególności poprzez prezentowanie go w Serwisie.
 6. W ramach Konta Użytkownik decyduje o zakresie zgód na wykorzystywanie dodanych do konta jego danych osobowych oraz kontaktowych. Od zakresu tych zgód zależy czy Użytkownik ma darmowy dostęp do wszystkich treści w Serwisie, czy też za dostęp do niektórych z takich treści musi płacić.
 7. Pomoc w korzystaniu z Serwisu zapewnia moduł pomocy (mail).

 

§7 [Obowiązki Użytkownika]

 1. Użytkownik zobowiązany jest do podania w trakcie rejestracji Konta prawdziwych danych, także danych osobowych i kontaktowych, niezbędnych dla prawidłowej realizacji Usługi, w szczególności danych determinujących darmowy dostęp do wszystkich treści w Serwisie.
 2. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane wskazane w ust. 1 niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności uzasadniających taką aktualizację.
 3. Każda osoba odwiedzająca Serwis jest zobowiązana do przestrzegania w tym zakresie stosownych przepisów prawa, w szczególności do szanowania szeroko rozumianych praw własności intelektualnej oraz dóbr osobistych osób trzecich. Oznacza to także, że Użytkownik ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Użytkownik ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie do Serwisu dane i treści.
 5. Użytkownik jest zobowiązany chronić w sposób należyty dane dostępowe do Konta i nie jest uprawniony do umożliwienia innym podmiotom korzystania ze swojego Konta.
 6. Konto może być przez Usługodawcę zawieszone bądź umowa o świadczenie Usługi może zostać przez Usługodawcę wypowiedziana, a tym samym Konto Użytkownika usunięte z Serwisu w przypadku, gdy taki Użytkownik wykracza przeciw postanowieniom Regulaminu lub jego działania naruszają prawo bądź dobre obyczaje bądź mogą zagrozić bezpieczeństwu danych zgromadzonych w Serwisie, a także gdy jego działania godzą w dobre imię Usługodawcy bądź renomę Serwisu. W przypadku zamiaru skorzystania z uprawnień w rozumieniu zdania powyższego, Usługodawca poinformuje o tym fakcie Użytkownika niezwłocznie, za pośrednictwem adresów poczty elektronicznej. Z uwagi na powyższe Usługodawca jest także uprawniony do odmowy rejestracji innego Konta danego Użytkownika.

 

§8 [Odpowiedzialność Usługodawcy]

 1. Usługodawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia niezakłóconego działania Serwisu. Jednakże zastrzega on sobie prawo do czasowego zaprzestania świadczenia Usługi w przypadku modernizacji technicznej Serwisu. Jednocześnie Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań aby:
  1. owo czasowe zaprzestanie świadczenia usługi zostało poprzedzone stosowną, prezentowaną w Serwisie bądź skierowaną do Użytkowników posiadających Konto za pośrednictwem poczty elektronicznej informacją, a
  2. pory i czas takich przerw w działaniu Serwisu w jak najmniejszym stopniu wpływały na komfort korzystania z niego.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody w związku z korzystaniem z Serwisu, a wynikłe z niewłaściwego działania sprzętu lub oprogramowania wykorzystywanego przez Użytkownika.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek ujawnienia przez Użytkownika osobom trzecim bądź niewłaściwego zabezpieczenia przez Użytkownika danych umożliwiających dostęp do Konta.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści reklam i materiałów promocyjnych zamieszczanych w Serwisie, bądź rozsyłanych Użytkownikom, w ramach świadczenia przez Usługodawcę usług reklamowych na rzecz innych podmiotów.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki tzw. siły wyższej, tj. zdarzeń zewnętrznych, niemożliwych do zapobieżenia oraz do przewidzenia.
 6. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności Usługodawcy nie obowiązują jeśli coś innego wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności szeroko rozumianego prawa konsumenckiego.

 

§9 [Postępowanie reklamacyjne]

 1. Wszelkie ewentualne reklamacje Użytkownik winien zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres admin@inzynieria.com.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać szczegółowy opis zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji oraz dane umożliwiające ustalenie Użytkownika, którego zgłoszenie dotyczy.
 3. Usługodawca rozpatrzy poprawnie zgłoszoną reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania zgłoszenia chyba, że dla rzetelnego jej rozpatrzenia koniecznym będzie dostarczenie Usługodawcy dodatkowych informacji. W takim powyższy termin liczony jest od daty dostarczenia takich informacji.
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres poczty elektronicznej, z którego wysłano zgłoszenie chyba, że Użytkownik podał w zgłoszeniu reklamacyjnym inny adres.
 5. Usługodawca jest uprawniony do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 3 (trzech) miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia będącego podstawą takiej reklamacji.

 

§10 [Ochrona praw własności intelektualnej]

 1. Treści udostępniane w Serwisie, w tym ich wybór i układ stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych. Tym samym korzystają one z ochrony w w/w ustawie przewidzianej. 
 2. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika bądź inną osobę odwiedzającą Serwis nie skutkuje nabyciem przez te podmioty jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnionych utworów, oprócz uprawnienia do korzystania z nich w zakresie przepisanego prawem dozwolonego użytku osobistego oraz niezbędnym do realizacji umowy o świadczenie Usługi. Tym samym zabronione jest kopiowanie Serwisu, w całości bądź w części.
 3. Zabronione jest jakiekolwiek ingerowanie w zawartość Serwisu, a także modyfikowanie czy wykorzystywanie ich w sposób inny niż określony w Regulaminie, bez uprzedniej zgody Usługodawcy, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
 4. Użytkownik poprzez przetwarzanie w Koncie treści chronionych ustawą wskazaną w ust. 1 bądź ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych udziela Usługodawcy niewyłącznej licencji, nieograniczonej co do terytorium oraz ilości wykorzystania i nieobejmującej prawa do udzielania dalszych licencji na wykorzystywanie tych treści dla celów świadczenia Usługi, co obejmuje utrwalanie ich w pamięci komputera, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie, w szczególności za pośrednictwem sieci Internet oraz ich publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

 

§11 [Prywatność i ochrona danych osobowych]

Kwestie związane z ochroną prywatności oraz danych, w tym danych osobowych reguluje Polityka prywatności, stanowiąca załącznik do Regulaminu.

 

§12 [Postanowienia końcowe]

 1. Treść Regulaminu jest udostępniona pod adresem www.inzynieria.com/regulamin, w sposób umożliwiający jej zapisanie na urządzeniu lub nośniku bądź wydrukowanie.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w:
  1. przypadkach uzasadnionych zmianą przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. przypadkach wydania wiążącej Usługodawcę decyzji administracyjnej bądź orzeczenia sądowego i w ramach wykonania tak wydanych decyzji bądź orzeczeń;
  3. dodania bądź wyłączenia poszczególnych funkcjonalności Konta;
  4. zmiany podmiotu będącego Usługodawcą.
 3. Usługodawca powiadomi Użytkowników za pośrednictwem prezentowanej w Serwisie bądź skierowanej do Użytkowników posiadających Konto za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji o planowanych zmianach i udostępni ujednolicony, tj. zawierający proponowane zmiany tekst Regulaminu w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim w terminie nie krótszym niż na 14 (czternaście) dni przed wprowadzeniem zmian. W taki sam sposób zmiany Regulaminu zostaną opublikowane pod adresem wskazanym w ust. 1.
 4. Zalogowanie się do Konta po wejściu w życie zmian Regulaminu uznaje się za ich akceptację.
 5. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć z tytułu szeroko rozumianego świadczenia Usługi zostaną rozstrzygnięte przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy. Zastrzeżenie powyższe nie dotyczy Użytkowników będących konsumentami. Jednocześnie Usługodawca informuje, że Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy właściwym Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Szczegółowe Informacje o sposobie dostępu do w/w trybu rozstrzygania sporów znaleźć można na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).
 6. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r.