List intencyjny o utworzeniu Porozumienia podpisały Gas System, Izba Gospodarcza Gazownictwa, Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, PSE Operator oraz Towarzystwo Rozwoju Infrastruktury ProLinea.

Sygnatariusze listu podkreślają, że przesył i dystrybucja energii mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Narzucone przez Unię Europejską wydzielenie w 2004 roku spółek celowych PSE Operator i Gaz System zwiększyło niezależność przesyłu od obrotu i zapewniło dostęp do sieci innym podmiotom rynkowym, ale nie rozwiązało najistotniejszych problemów sektora.

Od 1989 roku liczba nowych sieci w kraju przyrasta nieproporcjonalnie do zapotrzebowania na te towary. Główną barierą w realizacji inwestycji sieciowych są nieuregulowane rozwiązania prawne dotyczące rozwoju i eksploatacji systemów przesyłowych, zwłaszcza tzw. "prawo drogi".

Wiele z zaprojektowanych przez spółki przesyłowe i dystrybucyjne nowych, w tym strategicznych odcinków sieci gazowych energetycznych, nie może zostać zrealizowanych ze względu na protesty mieszkańców lub sprzeciw władz samorządowych. Doprowadza to, między innymi, do sytuacji, w których rozpoczęte już inwestycje są blokowane w trakcie budowy lub zaplanowane wiele lat temu - w ogóle nie ruszają.

Zdaniem autorów listu, utrzymywanie takiego stanu rzeczy uniemożliwia realizację misji państwowych spółek energetycznych, związanej z zapewnianiem bezpieczeństwa energetycznego kraju i zagwarantowaniem ciągłości dostaw do odbiorców.

Autorzy porozumienia przypominają, że Polska jako jeden z nielicznych krajów Unii Europejskiej ma nieuregulowany status gruntów, na których przebiegają sieci energetyczne wybudowane zgodnie z prawomocnymi decyzjami. W konsekwencji, właściciele nieruchomości blokują dostęp do infrastruktury sieciowej, uniemożliwiając przeprowadzenie niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania prac eksploatacyjnych, modernizacyjnych i remontowych.

Co więcej, pojawiają się roszczenia wykupu działek lub odszkodowań za korzystanie z nieruchomości od osób, które nabyły te nieruchomości, świadomych przebiegającej przez nie infrastruktury energetycznej.

Zawarte porozumienie będzie miało charakter wielostronnej umowy o współpracy. Porozumienie to będzie otwarte dla innych podmiotów, które w swojej, istotnej dla interesu publicznego, działalności spotykają się z podobnymi problemami natury formalno-prawnej.