Otrzymanie decyzji środowiskowej znacząco przybliża Ocean Winds do realizacji pierwszej farmy wiatrowej Ocean Winds na polskim Bałtyku. Decyzja środowiskowa jest dla nas ważnym kamieniem milowym w realizacji projektu BC-Wind. Teraz koncentrujemy się na kolejnych fazach inwestycji, w szczególności na zabezpieczeniu umów z firmami w łańcuchu dostaw zgodnie z docelowym harmonogramem projektu – mówi Grzegorz Górski, COO firmy Ocean Winds.

Za pomocą zdalnie sterowanego pojazdu podwodnego zebrano informacje m.in. o głazowiskach, liniach kablowych, charakterystycznych utworach geologicznych czy lokalizacjach zalegających na dnie wraków. Informacje te mogą mieć bezpośredni wpływ na ostateczne rozmieszczenie turbin.

Badano również występowanie ptaków morskich i migrujących nad obszarem planowanej inwestycji, aktywność nietoperzy i obecność ssaków morskich. Analizowano ją za pomocą między innymi podwodnych detektorów akustycznych, a także wykonując loty samolotem obserwacyjnym. W ramach badań przeprowadzono również monitoring hydrologiczny i meteorologiczny z uwzględnieniem przepływów morskich, pobrano i zbadano ponad 1700 litrów wody morskiej na potrzeby analizy jakości wód powierzchniowych i przydennych.

Od 2019 r. przeprowadziliśmy szereg kompleksowych badań, w które zaangażowanych było ponad 160 ekspertów, 15 jednostek pływających, zdalnie sterowany pojazd podwodny i specjalistyczny samolot. Przebadaliśmy znaczny obszar o powierzchni 298 km2 i zebraliśmy informacje o 140 różnorodnych obiektach osiadłych na dnie Bałtyku, z czego 72 zaklasyfikowano jako formy geologiczne i 6 rozpoznano jako wraki statków – podkreśla Kacper Kostrzewa, dyrektor projektu BC-Wind.

Morska farma BC-Wind jest realizowana zgodnie z harmonogramem. W 2013 roku zostało wydane pozwolenie lokalizacyjne dla C-Wind oraz B-Wind (tzw. pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń dla morskich farm wiatrowych), a w 2019 r. uruchomiono badania środowiskowe (niezbędne do przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko naturalne). Rok później zakończono wstępne badania geologiczne dna morskiego i Spółka otrzymała warunki przyłączenia do sieci (wydane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne). W 2021 r. złożono raport i wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i uzyskano pozwolenie na układanie i utrzymanie kabli podmorskich dla infrastruktury przyłączeniowej. Ważnym etapem inwestycji było zakończenie dwuletniej kampanii pomiaru wietrzności i podpisanie umowy o przyłączeniu do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, jak również uzyskanie prawa do kontraktu różnicowego (tzw. CfD). W maju bieżącego roku została podpisana umowa wstępna dzierżawy portu we Władysławowie pod bazę serwisową dla morskiej farmy wiatrowej BC-Wind.

Ocean Winds planuje rozpoczęcie działalności komercyjnej BC-Wind w 2027 r.