Morska energetyka wiatrowa stanowi relatywnie stabilne i efektywne źródło energii dlatego może mieć znaczącą rolę w strukturze mocy wytwórczych. W 2012 roku funkcjonowało na świecie ok. 5 GW w morskich farmach wiatrowych, jednakże zgodnie z szacunkami branżowymi do 2020 r. ich moc może osiągnąć nawet 90 GW.

Polska posiada bardzo duży potencjał w zakresie budowy morskich farm wiatrowych. Wynika to przede wszystkim ze znakomitych warunków naturalnych - obszar polskiej strefy ekonomicznej charakteryzuje się jednym z największych potencjałów wiatru na Morzu Bałtyckim. Jednakże do tej pory w polskiej strefie ekonomicznej nie powstały żadne morskie farmy wiatrowe, brak jest również projektów inwestycyjnych, które znajdowałyby się w zaawansowanym stadium realizacji. Brak rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce (pomimo sprzyjających warunków naturalnych) wynika przede wszystkich z barier o charakterze regulacyjnym oraz ekonomicznym (brak odpowiedniej rentowności projektów inwestycyjnych).

"W dającej się przewidzieć perspektywie będą się kończyć konwencjonalne zasoby źródeł energii, co spowoduje olbrzymi wzrost ich kosztów. Wówczas energia z farm wiatrowych stanie się kluczowym czynnikiem równoważącym bilans energetyczny naszego kraju. Zbyt późne myślenie o tej tematyce, odkładane procesy legislacyjne i skomplikowane procedury formalno-prawne mogą zaprzepaścić rozwój tego sektora w Polsce i negatywnie wpłynąć na nasze bezpieczeństwo energetyczne" – podkreśla Prezes PSEW Wojciech Cetnarski.

W celu wykorzystania potencjału rozwoju offshore niezbędne jest dostosowanie regulacji, w tym w szczególności systemu wsparcia, tak aby uwzględniał on specyfikę procesu inwestycyjnego oraz pracy morskich farm wiatrowych. Obecne otoczenie regulacyjno-ekonomiczne nie zapewnia odpowiednich warunków do rozwoju morskich farm wiatrowych w Polsce. Dzięki nowelizacji ustawy o obszarach morskich usunięto wprawdzie część barier regulacyjnych, nadal brakuje jednakże systemu wsparcia odzwierciedlającego specyfikę procesu inwestycyjnego (m.in. długi okres przygotowania projektu). 

"Morska energetyka wiatrowa nie rozwinie się bez odpowiedniego systemu wsparcia, lecz jego koszty będą i tak mniejsze od osiągniętych korzyści. Dlatego niezbędna jest jak najszybsza likwidacja barier rozwoju tego sektora, szczególnie w kontekście prac nad nową ustawą o odnawialnych źródłach energii" – podkreśla Wojciech Cetnarski.

Według raportu firmy Ernst & Young nt. korzyści dla polskiej gospodarki i uwarunkowań rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, osiągnięcie 6 GW mocy morskich farm wiatrowych w 2025 r. pozwoli na rozwój zaplecza logistycznego i elektromaszynowego w Polsce, w tym także portów i przemysłu stoczniowego świadczącego usługi przy budowie i obsłudze farm wiatrowych. Będzie to miało znaczenie dla zwiększenia udziału nakładów inwestycyjnych i wydatków operacyjnych pozostających w kraju. Rozwój gospodarczy Polski poprzez inwestycje i realizowanie zamówień w sektorach powiązanych, przełoży się na: 

– 73,8 mld zł łącznej wartości dodanej w latach 2012 - 2025, 

– 31,8 tys. nowych miejsc pracy w latach 2012 - 2025, 

– 14,9 mld zł przychodów do sektora finansów publicznych w latach 2012 – 2025, w tym 12,2 mld zł dla budżetu centralnego i 2,7 mld zł dla samorządów

-  uniknięcie emisji około 40 mln ton CO2 oraz kosztów z tym związanych (około 1,6 mld zł) do 2025 r. 

W interesie Polski jest, aby była postrzegana jako kraj „zielony”, sprzyjający inwestorom i dostrzegający nowe trendy. Ochrona środowiska zajmuje ważne miejsce w polityce na całym świecie, ponieważ motywuje do udoskonalania istniejących technologii, tworzenia nowych rozwiązań, a także tworzy nowy grunt dla inwestycji, kreuje miejsca pracy i motywuje ośrodki naukowe. Bezpieczeństwo energetyczne Polski oznacza uwzględnienie w miksie energetycznym udziału różnych technologii pozyskiwania energii. Duże i efektywne źródło energii, jakim jest morska energetyka wiatrowa, może znacząco wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju – zwłaszcza z uwagi na niewyczerpalność zasobów wiatru. 

Więcej na ten temat w artykule Morskie farmy wiatrowe napędzą polską gospodarkę, który ukazał się w magazynie "Paliwa i Energetyka" 3/2013 [06]