Umowa ta przewiduje podłączenie przez spółkę S.C. Prowind Windfarm Ivesti S.R.L (PWI) czterech farm wiatrowych należących do joint venture, do nowej podstacji spółki Transelectrica, która budowana jest w pobliżu miejscowości Banca. Nowe farmy powstaną na wzgórzach okręgu Vaslui, słabo zaludnionego obszaru rolniczego znajdującego się w północno-wschodniej Rumunii. Windelcon - rumuńska spółka zajmująca się realizacją projektów energetyki wiatrowej – zajmie się lokalnymi działaniami związanymi z realizacją projektu.

"Nasze projekty farm wiatrowych w okręgu Vaslui przyniosą korzyści pod względem zatrudnienia i wpływów podatkowych okręgu. Przełoży się to na poprawę jakości życia i poziomu usług dostępnych dla jego mieszkańców i firm, jednocześnie wspierając gospodarkę narodową Rumunii i realizację jej celów środowiskowych" – mówi Johannes Busmann, założyciel i właściciel spółki Prowind GmbH.

Do budowy czterech farm wiatrowych powołane zostaną oddzielne spółki celowe, dla których PWI pełnić będzie rolę operatora przyłącza sieciowego. Zgodnie z zawartą pomiędzy PWI i Transelectrica umową przyłączeniową, cztery projektowane farmy wiatrowe dostarczać będą do regionalnej sieci energetycznej moc do 300 MW.

GE planuje dostarczyć do nowych farm objętych projektem łącznie 120 turbin wiatrowych typu 2.5-100. Ostateczny harmonogram dostarczenia, instalacji oraz rozpoczęcia komercyjnej eksploatacji turbin GE nie został jeszcze ustalony, ale przewiduje się, że turbiny wiatrowe zostaną dostarczone w drugiej połowie 2012 r.

"Umowa przyłączeniowa zawarta ze spółką Transelectrica stanowi znaczący krok w staraniach GE i Prowind na rzecz wspierania programu rządu rumuńskiego, który przewiduje osiągnięcie 24-procentowego udziału źródeł energii odnawialnej w bilansie energetycznym kraju do roku 2020" – powiedziała Carmen Neagu, dyrektor regionalny GE Energy na obszar Europy Środkowo-Wschodniej.  "Umowy takiego rodzaju odgrywają ważną rolę w zapewnianiu dostępności infrastruktury transmisyjnej, co umożliwi Rumunii i innym krajom spełnienie swoich zobowiązań w zakresie dostaw energii oraz wymogów środowiskowych" - dodała Neagu.

Projekty te wpisują się w plany Rumunii zmierzające do osiągnięcia 24% udziału źródeł odnawialnych w całkowitej produkcji energii do roku 2020. Niedawno Komisja Europejska zaakceptowała propozycję tego kraju dotyczące wprowadzenia systemów zachęt związanych z większym użyciem zielonej energii. Korzystając z najbardziej sprzyjających warunków rozwoju energii wiatrowej w Europie, Rumunia ma szansę wykorzystać ten potencjał i zaspokoić w ten sposób potrzeby energetyczne 25% z ośmiu milionów gospodarstw domowych.

Projekty realizowane przez GE i Prowind na terenie Rumunii są elementem szerszej strategii firmy obejmującej dostarczanie zaawansowanych technologii i usług z dziedziny energetyki wiatrowej dla rosnącej liczby projektów w Europie.  Podejście firmy jest odpowiedzią na potrzeby różnych krajów związane z realizacją założonych przez nie celów w zakresie produkcji energii odnawialnej i redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Dotychczas firma GE dostarczyła do różnych projektów niemal 500 lądowych turbin wiatrowych typu 2.5, które pracują przede wszystkim w instalacjach w krajach europejskich, takich jak: Rumunia, Francja, Holandia, Turcja, Niemcy, Belgia, Hiszpania, Włochy oraz Polska. Turbiny z serii 2.5 wykorzystują technologie sprawdzone wcześniej w niezmiernie popularnej 1.5-megawatowej turbinie wiatrowej GE, będącej najczęściej stosowaną na świecie turbiną wiatrową w klasie jednego megawata. Na całym świecie zainstalowano już niemal 16.500 turbin tego typu.

Turbiny dla lądowych elektrowni wiatrowych GE, z serii 2.5 wykorzystuje się w największych na świecie projektach, takich jak między innymi rumuńska elektrownia wiatrowa firmy CEZ Romania znajdująca się w miejscowości Fantanele, która wraz z rumuńską farmą wiatrową Cogealac są  największymi lądowymi instalacjami wiatrowymi w Europie.