Naukowcy podkreślają korzyści wykorzystywania śmieci do produkcji energii elektrycznej - m. in. to alternatywne źródło do produkcji paliw ma przyjazne oddziaływanie na środowisko. Dodatkowo odpady gromadzone na kontrolowanych składowiskach uwalniają metan i inne gazy cieplarniane - wykorzystanie tych śmieci zmniejszy ilość emisji.

Jak mówią dane, opublikowane w ostatnim numerze "Renewable Energy", ze śmieci w Hiszpanii można wyprodukować od 8,13 do 20,95 TWh, co stanowi około 7,2% zapotrzebowania na energię tego kraju. Dodatkowo ilość metanu wytwarzanego z różnego rodzaju odpadów stanowi równowartość 7,6% konsumpcji gazu w 2008 r. Poza tym pozostałości ze spalania mogą być wykorzystane w rolnictwie jako nawóz.

Badanie było wynikiem postulatów Unii Europejskiej, dotyczących wypełnienia przez kraje członkowskie tzw. pakietu 20-20-20, który zakłada wykorzystanie do 2020 r. 20% energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii elektrycznej danego kraju, redukcję o 20% emisji dwutlenku węgla w porównaniu z emisjami w 1990 r. i osiągnięcie 20% oszczędności zużycia energii elektrycznej.