W ramach powstałej organizacji GAZ-SYSTEM S.A. będzie współpracować z Operatorami Systemów Przesyłowych (OSP) z krajów Unii Europejskiej promując dokończenie budowy wewnętrznego rynku gazu ziemnego i transgraniczny obrót tym surowcem oraz zapewnienie optymalnego zarządzania i eksploatacji sieci przesyłowej gazu ziemnego, w tym jej właściwego rozwoju technicznego.
 
Jednym z zadań ENTSOG będzie również opracowywanie kodeksów sieci w zakresie m.in. zasad: bezpieczeństwa i niezawodności sieci, przyłączenia do sieci, dostępu stron trzecich, wymiany danych i rozliczeń, interoperacyjności, alokacji zdolności i zarządzania ograniczeniami, wymiany handlowej, przejrzystości, bilansowania, a także procedury operacyjne w sytuacjach awaryjnych.
 
ENTSOG będzie też odpowiedzialny za niewiążący dziesięcioletni plan rozwoju sieci systemu przesyłowego o zasięgu  wspólnotowym wraz z europejską prognozą dotyczącą dostaw, zalecenia w sprawie koordynacji współpracy technicznej między operatorami systemów przesyłowych z UE oraz  krajów trzecich, a także regionalny plan inwestycyjny - informuje GAZ-SYSTEM.