Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie oraz udziale społeczeństwa w ochronie środowiska i ocenach oddziaływania na środowisko obliguje MG do brania pod uwagę opinii mieszkańców w procesie opracowywania Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko projektu Programu Polskiej Energetyki Jądrowej.

Na ministerialnych stronach można zapoznać się z Prognozą Oddziaływania na Środowisko projektu Programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Wszelkie uwagi można przesyłać na adres: ocenappej@mg.gov.pl przez 3 tygodnie.