Przekazując dokumenty ratyfikacyjne belgijskiemu rządowi (będącemu depozytariuszem porozumienia ustanawiającego Agencję) Polska zakończyła procedurę ratyfikacyjną Porozumienia o Międzynarodowym Programie Energetycznym (I.E.P.) w dniu 15 września 2008 r. Porozumienia związane z akcesją Polski weszły w życie po 10 dniach od zdeponowania dokumentów ratyfikacyjnych.

Dzięki członkostwu w w MAE Polska m.in. może korzystać z pomocy innych państw członkowskich w sytuacji zakłócenia dostaw ropy naftowej. Jak czytamy w komunikacie MSZ "Funkcjonujący w ramach MAE mechanizm reagowania kryzysowego polega na udostępnianiu państwom odczuwającym zakłócenia dostaw ropy naftowej, części własnych zapasów przez państwa członkowskie posiadające niezakłócony dostęp do dostaw. Członkostwo w MAE istotnie zatem zwiększa bezpieczeństwo energetyczne Polski".

Aby spełnić wymogi członkostwa w MAE, Polska przyjęła instrumenty prawne, które gwarantują posiadanie strategicznych zapasów ropy naftowej na poziomie odpowiadającym co najmniej 90 dniom importu netto. Wypracowano również środki zmniejszenia zużycia ropy naftowej w sytuacji kryzysu w dostawach.

Członkostwo w MAE zapewnia Polsce możliwość aktywnego wpływania na prace mające na celu wypracowanie instrumentów zwiększających bezpieczeństwo także w przypadku rynku gazu ziemnego. Ponadto Polska może teraz włączyć się w prace MAE m.in. dot. aspektów środowiskowych wykorzystania nośników energii, efektywności energetycznej, wykorzystania odnawialnych źródeł energii czy technik czystego spalania węgla.

Międzynarodową Agencję Energetyczną z siedzibą w Paryżu powołano do życia w 1974 r. w odpowiedzi na tzw. pierwszy szok naftowy. Agencja działa przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Pierwsze jej działania były związane z rynkiem ropy naftowej a w kolejnych latach były rozszerzane.