W tym roku patronat nad konferencją objeli: Minister Gospodarki Waldemar Pawlak, Minister Skarbu Państwa Aleksander Grad, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie oraz Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego. Uroczystego otwarcia Konferencji dokonał Wiceminister Gospodarki Adam Szejnfeld, podkreślając, że "...silny sektor paliwowy to fundament stabilnej gospodarki oraz gwarancja bezpieczeństwa energetycznego państwa". Wiceminister zwrócił również uwagę na potrzebę prowadzenia badań nad nowymi sposobami pozyskiwania paliw z węgla oraz zapewnił o prowadzeniu działań w kierunku dywersyfikacji dostaw ropy i gazu do Polski. Podkreślił także potrzebę budowania bezpieczeństwa energetycznego poprzez stosowanie nowych technologii. Poinformował również o pracach w resorcie gospodarki nad ustawą o inwestycjach liniowych. W otwarciu konferencji i sesji wprowadzającej wzięli udział: Jerzy Brniak, prezes Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego; Mirosław Dobrut, wiceprezes zarządu PGNIG S.A.; Marek Sokołowski, wiceprezes PKN Orlen i Wojciech Wróblewski, doradca zarządu do spraw strategii PKN Orlen.
Targi oraz Konferencja NAFTA i GAZ stały się okazją do spotkania i zapoznania się z propozycjami firm sektora energetyczno-paliwowego, zarówno z rynku polskiego, jak i spoza naszych granic.
W programie sesji znalazły się zagadnienia związane z rynkiem nafty i gazu, strategii bezpieczeństwa, zgazowanie węgla jako drogi zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego, zbiorniki i rurociągi nafty, paliw i gazu, miejsce Polski w strategii energetycznej Unii Europejskiej oraz bezpieczeństwo energetyczne związane z polityką Rosji. Grono zaproszonych prelegentów stanowili zarówno polscy, jak i zagraniczni przedstawiciele świata nauki oraz firm z branży.
Targi NAFTA i GAZ oraz konferencja miały na celu integrację środowiska jak również pomoc w tworzeniu lobby dla strategicznych rozwiązań polskiego sektora paliwowego. Poszczególne sesje i wykłady były okazją do zaprezentowania najnowszych technologii i rozwiązań e-branży.