Międzynarodowy kapitał już od dłuższego czasu penetruje te kontynenty, szukając nadzwyczajnych okazji inwestycyjnych. Od kilku lat te regiony są w stanie generować tak wysoką nadwyżkę kapitałową, że w dużym stopniu uniezależniły się od napływów pieniędzy z bogatych krajów rozwiniętych. Dysponenci kapitału penetrują więc coraz to bardziej egzotyczne rynki i gospodarki, aby zdobyć przewagę konkurencyjną. Nic więc dziwnego, że stopniowo rośnie zainteresowanie najbiedniejszym kontynentem naszego globu - Afryką.

Afryka posiada niezaprzeczalne walory inwestycyjne. Kontynent ten skupia 13 proc. populacji świata, a wytwarza zaledwie 2 proc. światowego PKB. Oznacza to szalenie niską bazę dla rozwoju. A jak wiadomo w procesach gospodarczych znacznie łatwiej uzyskać szybki wzrost od niskiej bazy niż od wysokiej. Czarny Ląd wykorzystał na miarę swoich obecnych możliwości lata dobrej koniunktury w światowej gospodarce. Udało się znacząco zmniejszyć zadłużenie w stosunku do PKB. Do tej redukcji doszło w tempie znacznie szybszym niż w Azji.

Gospodarka afrykańska nie tworzy monolitu. Jest bardzo zróżnicowana. Zarówno pod względem stopnia rozwoju, jak i struktury. Tym niemniej w ostatnim okresie zdecydowana większość krajów afrykańskich rozwijała się bardzo szybko. Państwa ?czarnej Afryki? przeżywały w latach 2004-2007 okres bardzo silnego wzrostu gospodarczego. Tempo ponad 7 proc rocznie osiągnęły: Angola, Ghana, Leshoto, Malawi, Mozambik, Nigeria. Wzrost ten zawdzięczano głównie zyskownemu eksportowi coraz droższych surowców. Po gwałtownym załamaniu cen surowców w 2008 r. gwiazda afrykańskich eksporterów nieco przygasła, ale nie oznacza to przekreślenia szans na długoterminowy rozwój tych krajów.

Afryka dysponuje wieloma atutami na rynku surowcowym. Na tym kontynencie znajduje się około jednej trzeciej światowych złóż surowców mineralnych. Dodatkowo należy zauważyć, że na Czarnym Lądzie znajduje się zdecydowana większość złóż metali rzadkich, które są bardzo często niezbędne do stosowania nowoczesnych, chroniących środowisko technologii. W ten sposób kraje afrykańskie mogą wywierać istotny wpływ na rozwój nowoczesnych technologii.