Aktualizacja Strategii GK PGNiG na lata 2014-2022 została zatwierdzona przez radę nadzorczą spółki 4 kwietnia br. „Grupa Kapitałowa dąży do utrzymania pozycji lidera w branży  poszukiwawczo-wydobywczej oraz głównego sprzedawcy gazu ziemnego, oferującego również ciepło i energię elektryczną” – podano w komunikacie.

Przyczyny aktualizacji strategii

Strategia wymagała aktualizacji, głównie ze względu na znaczące zmiany otoczenia makroekonomicznego. Zachowujemy oczywiście główne cele Grupy, dążąc do pozostania głównym dystrybutorem gazu ziemnego w naszym kraju. Dodatkowy akcent kładziemy na dywersyfikację portfela importowego. Chcemy zagwarantować polskim odbiorcom dostęp do bezpiecznych i atrakcyjnych cenowo źródeł gazu po roku 2022 porównywalnych do tych oferowanych konsumentom w Europie Zachodniej – powiedział Piotr Woźniak, prezes spółki.

Więcej inicjatyw strategicznych

Jak informuje PGNiG, w wyniku aktualizacji Strategii zwiększyła się liczba inicjatyw strategicznych.

„Ich wdrożenie pozwoli osiągnąć następujące cele i założenia:

 • Wypracowanie w 2022 r. wyniku EBITDA na poziomie około 7,4 mld zł. Wzrost docelowej wartości EBITDA wynika głównie ze zwiększonych aspiracji w obszarach: infrastruktury sieciowej (dystrybucja gazu i ciepła), akwizycji zagranicznych w segmencie Poszukiwanie i Wydobycie oraz Programu Poprawy Efektywności.
 • Utrzymanie nakładów inwestycyjnych na rozwój organiczny i przejęcia na poziomie 40-50 mld zł.
 • Wzrost aspiracji odnośnie do poziomu wydobycia węglowodorów w kraju i za granicą do około 55-60 mln boe w 2022 r. (przy wykorzystaniu warunków rynkowych umożliwiających przeprowadzenie efektywnych kosztowo akwizycji) oraz utrzymanie celu wydobycia w Polsce na poziomie około 33 mln boe rocznie.
 • Utrzymanie relacji zadłużenia netto do wyniku EBITDA w 2022 r. na poziomie poniżej 2,0; przy zachowaniu dotychczasowej polityki dywidendowej w perspektywie 2022 r.” – czytamy w komunikacie.

 

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany, jakie zaszły w Strategii.


Główne elementy zaktualizowanej Strategii

Aktualizacja Strategii objęła aspekty związane ze zmianą założeń makroekonomicznych, rynkowych i operacyjnych. W efekcie nastąpiła modyfikacja istniejących inicjatyw strategicznych lub wprowadzenie nowych.
Strategia po aktualizacji konsekwentnie obejmuje cztery kluczowe dla Grupy Kapitałowej obszary biznesowe:

 • utrzymanie wartości w obrocie (detalicznym i hurtowym),
 • długoterminowa maksymalizacja przepływów z obszaru infrastruktury i wytwarzania,
 • wzmocnienie i transformacja obszaru poszukiwania i wydobycia,
 • utrwalanie fundamentów wzrostu w całym łańcuchu wartości.

 

Zaktualizowana Strategia zawiera istotne nowe inicjatywy dotyczące:

 • analizy nowych inwestycji dywersyfikacyjnych,
 • oceny zasadności rozwoju działalności tradingu LNG na rynku międzynarodowym,
 • rozwoju działalności sprzedażowej spółki PGNiG Supply & Trading na rynkach międzynarodowych.

 

Modyfikacji uległy inicjatywy dotyczące m.in.:

 • nowego modelu sprzedaży detalicznej, w którym podkreślono aktywną obronę pozycji rynkowej,
 • rozwoju działalności upstream poza Polską – nacisk położono tutaj na zwiększenie poziomu wydobycia, przy wyższej efektywności kosztowej planowanych akwizycji,
 • intensywniejszej działalności badawczo-rozwojowej, polegającej między innymi na zastosowaniu technologii do pozyskiwania metanu z pokładów węgla.

 

Zobacz prezentację dotyczącą aktualizacji Strategii PGNiG na lata 2014-2022