Fedun uważa, że wejście Rosji do OPEC będzie się wiązało ze znacznie stabilniejszą polityką cenową. Dzięki temu poprawiłaby się sytuacja na giełdach oraz zmniejszyłyby się szanse na spekulacje.
Jeżeli Rosja rzeczywiście przystąpiłaby do kartelu, kontrolowałby on 5% światowej produkcji ropy.