Premier tłumaczy, że jednym z celów nowych regulacji jest odciążenie inwestycji od przesadnych wytycznych w zakresie ochrony środowiska i zwiększenie efektywności działań związanych z sektorem gazu łupkowego.

Zgodnie z nowymi wytycznymi firmy planujące odwierty nie będą musiały zabiegać o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach w sytuacjach, gdy otwór ma być wykonany poza obszarami wrażliwymi.

W nowelizacji zapisano rozszerzony katalog przedsięwzięć mogących „zawsze znacząco oddziaływać na środowisko”. Znajdują się wśród nich m.in. duże instalacje do przesyłu i wychwytywania dwutlenku węgla w celu podziemnego składowania oraz o instalacje do podziemnego składowania dwutlenku węgla. Niektóre pozycje wykreślono z tego katalogu i teraz znajdują się one w grupie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Są to np.: instalacje do powierzchniowej obróbki substancji, przedmioty lub produkty z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych większym niż 150 kg na godzinę lub większym niż 200 t na rok.

Z listy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wykreślono: poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin połączone z robotami geologicznymi wykonywanymi przy użyciu materiałów wybuchowych; instalacje do wyrobu płyt pilśniowych i wiórowych oraz sklejek; stacje obsługi lub remontowe sprzętu budowlanego, rolniczego lub środków transportu; punkty zbierania odpadów innych niż złom. Na liście znalazły się natomiast mniejsze instalacje do wychwytywania i przesyłu dwutlenku węgla w celu podziemnego składowania oraz instalacje do poszukiwania lub rozpoznawania kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla.