Nowy dyrektor ukończył kierunki mechanika, technologia maszyn i procesów produkcyjnych na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach, a także zarządzania przedsiębiorstwem i marketingu przemysłowego na Wydziale Organizacji i Zarządzania. W1004 r. ukończył studia doktoranckie na Wydziale Górniczym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Był prezesem Jastrzębskiej Spółki Węglowej (2007–2015), spółki Wasko i Huty Bankowej. Doradzał zarządom firm Carboautomatyka i KPMG Advisory.

Pracował też w administracji rządowej, w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, a potem w Ministerstwie Gospodarki. Był m.in. doradcą podsekretarza stanu w sprawach związanych z górnictwem, energetyką, gazownictwem, paliwami płynnymi i hutnictwem. Odpowiadał też za realizacją polityki przemysłowej w hutnictwie, przemyśle koksowniczym, wydobywczym kopalin energetycznych i nieenergetycznych oraz bezpieczeństwa energetycznego. W latach 2002–2003 pracował jako wicedyrektor Departamentu Restrukturyzacji ds. górnictwa węgla kamiennego i kopalin nieenergetycznych. Był też radcą ministra w Departamencie Bezpieczeństwa Energetycznego w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

Jest współzałożycielem i członkiem Rady Dyrektorów Central Europe Energy Partners oraz Coal Industry Advisory Board.