Rada Ministrów zaakceptowała projekt, w którym dochody określono na poziomie 248 mld 868 mln 601 tys. zł. Przewiduje się, że wydatki nie przekroczą kwoty 301 mld 82 mln 817 tys. zł, natomiast deficyt nie będzie wyższy niż 52 mld 214 mln 216 tys. zł. Założono, że około 25 mld zł zostanie pozyskane do budżetu krajowego z prywatyzacji.

Nowością w przyszłorocznym budżecie jest to, że po raz pierwszy zostaną w nim oddzielone dochody, wydatki i deficyt od budżetu środków pochodzących z Unii Europejskiej. Ponadto projekt jest przygotowany w układzie zadaniowym. Planując budżet wzięto pod uwagę realny wzrost PKB o 1,2% oraz inflację na poziomie 1%.

Na dochody budżetu państwa największy wpływ będą miały w podatku VAT, ulga związana z dodawaniem biokomponentów do paliw, wyższa akcyza na papierosy, zmiana w podatku PIT i CIT w kwestii zasad rozliczania samochodów. które będą użytkowane na inne cele niż te, związane z działalnością gospodarczą.

Szacuje się, że dochody z tytułu podatków wyniosą 223 mld 140 mln 010 tys. zł, co jest wartością o 6 % wyższą, niż w tym roku. Kwotę tę mają zapewnić wpływy z takich podatków, jak: VAT - 106 mld 200 mln zł, akcyza - 53 mld 070 mln zł, podatek od gier - 1 mld 570 mln zł, CIT - 26 mld 300 mln zł, PIT - 36 mld zł, podatek tonażowy - 10 tys. zł.

Budżet wzmocnią też dochody niepodatkowe w kwocie 22 mld 358 mln 174 tys. zł, co jest wielkością o 11,5% mniejszą, niż w roku bieżącym. Złożą się na nią dochody z cła - 1 mld 804 mln zł, dochody z dywidend od udziałów Skarbu Państwa w spółkach i z wpłat z zysku - 4 mld 223 mln 500 tys. zł, wpłaty jednostek samorządu terytorialnego - 2 mld 727 mln 417 tys. zł.