Dzięki uruchomieniu w Polsce elektrowni jądrowej kraj ma mieć zapewnione dostawy energii elektrycznej po racjonalnych kosztach oraz zapewnić nam bezpieczeństwo energetyczne. Jak wynika z szacunków Ministerstwa Gospodarki, realizacja Programu w ciągu najbliższych dziesięciu lat będzie kosztowała około 703 mln zł.

Prace określone w projekcie Programu Polskiej Energetyki Jądrowej podzielono na kilka etapów:

Etap I, realizowany do 30.06.2011 r. obejmuje:
- opracowanie i przyjęcie przez Radę Ministrów Programu polskiej energetyki jądrowej do 31.12.2010 r.,
- uchwalenie i wejście w życie przepisów prawnych niezbędnych dla rozwoju i funkcjonowania energetyki jądrowej do 30.06.2011 r.
Etap II, realizowany od 01.07.2011 r. do 31.12.2013 r. obejmuje ustalenie lokalizacji i zawarcie kontraktu na budowę pierwszej elektrowni jądrowej.
Etap III, realizowany od 01.01.2014 r. do 31.12.2015 r. obejmuje wykonanie projektu technicznego i uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień.
Etap IV, realizowany od 01.01.2016 r. do 31.12.2022 r. obejmuje uzyskanie pozwolenia na budowę i budowę pierwszego bloku pierwszej elektrowni jądrowej oraz rozpoczęcie budowy kolejnych bloków.
Etap V, realizowany od 01.01.2023 r. do 31.12.2030 r. przeznaczony jest na budowę kolejnych bloków elektrowni jądrowych.

Aby właściwie zrealizować założony program, konieczne jest przygotowanie stosownych ram prawnych i instytucjonalnych, dzięki któremu sektor jądrowy będzie mógł w Polsce funkcjonować zgodnie z prawem. Dlatego też niezbędne jest przyjęcie pakietu ustaw, które będą określać działanie w poszczególnych obszarach. Tak więc działania te będą określać:

- ustawa o energetyce jądrowej, regulująca m.in. proces przygotowania i realizacji inwestycji w budowę obiektów energetyki jądrowej. Na jej podstawie określone będą kwestie postępowania z wypalonym paliwem i odpadami promieniotwórczymi;
- znowelizowane prawo atomowe da podstawy i określi wymogi bezpieczeństwa dla obiektów jądrowych zarówno na etapie ich budowy jak i w czasie eksploatacji;
- ustawa o odpowiedzialności cywilnej za szkody jądrowe będzie regulować normy związane z ewentualnymi szkodami jądrowymi.

Polityka energetyki jądrowej będzie regulowana przez cztery główne podmioty, którymi są:
- Komisja Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej (KBJiOR) czyli niezależny organ administracji państwowej, którego zadaniem będzie pełnienie dozoru jądrowego. Komisja ma zapewnić system nadzoru nad bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną, ochroną fizyczną obiektów jądrowych. Ma też zapobieganić niepowołanemu rozprzestrzenianiu materiałów jądrowych;
- Agencja Energetyki Jądrowej (AJ) ma podlegać ministrowi spraw gospodarki. Jej zadaniem ma być wytyczanie i koordynowanie realizacji strategii rozwoju energetyki jądrowej;
- Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych (ZUOP) - podstawowym jej zadaniem będzie postępowanie z odpadami promieniotwórczymi;
- inwestorzy obiektów energetyki jądrowej, a potem operatorzy, posiadający doświadczenie i wiedzę oraz zasoby finansowe na budowę i eksploatację obiektów jądrowych.

Programem objęte będą też te działania, na podstawie których zostaną zapewnione polskim elektrowniom dostawy uranu ze źródeł zewnętrznych i wewnętrznych. Zakłada się też wykonanie analizy, w która wykaże, jakie zasoby uranu znajdują się na naszym terenie.
W Programie określono też system zapewnienia i rozwoju kadr, zajmujących się energetyką jądrową. Ważnym elementem Programu jest jak największe zaangażowanie w jego realizację krajowego przemysłu. Istotne miejsce w opracowaniu zajmują też sprawy komunikacji ze społeczeństwem.

Zakłada się, że Projekt Programu Polskiej Energetyki Jądrowej zostanie przyjęty przez Radę Ministrów do końca tego roku.

Program Polskiej Energetyki Jądrowej prezentowany na stronach internetowych Ministerstwa Gospodarki.