Już pierwszego dnia do ARR wpłynęło 27 wniosków. Spodziewane jest duże zainteresowanie przedsiębiorców. Do konkursu mogą stanąć mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, w których zatrudnienie nie przekracza 750 osób albo firmy, które wykazują obrót mniejszy od 200 mln EUR w ciągu roku. Jednym z warunków otrzymania dotacji jest chęć inwestowania w gminach, które zostały objęte procesem restrukturyzacji w ramach Krajowego Programu Restrukturyzacji.

ARR może zrefundować maksymalnie 50% kosztów inwestycji. Jeśli chodzi o mniejsze firmy - refundacja jest ustalona na poziomie 25% poniesionych kosztów, lecz nie więcej niż 4 mln zł. Najmniejsza kwota dofinansowania wynosi 50 tys. zł. Dotacją nie zostaną objęte wszystkie poniesione koszty. Przykładowo nie podlegają jej koszty nabycia nieruchomości czy leasingu maszyn i urządzeń, podatek VAT.

Zwrot części kosztów ze strony ARR będzie miał miejsce po wykonaniu inwestycji.
Jednym z warunków otrzymania dofinansowania jest to, że inwestycji nie można zbyć przez 5 lat. Ponadto konieczne jest też prowadzenie działalności, w ramach której produkty rolne będą przetwarzane na energię. Niespełnienie warunków otrzymania dotacji będzie skutkowało koniecznością zwrotu otrzymanego dofinansowania oraz naliczonej od danej kwoty kary.