Jako prezes TOE planuję z jednej strony skupić się na współpracy towarzystwa przy bieżących pracach formalno-legislacyjnych w zakresie nowych ważnych dla sektora obrotu regulacji, z drugiej strony zaś będziemy brać udział w pracach nad zmianami modelu rynku energii elektrycznej i gazu w Polsce. Oczywiście w ramach TOE będziemy współpracować z wszystkimi członkami, ale także innymi organizacjami i instytucjami działającymi na rynku energii – powiedział cytowany w komunikacie Piotr Zawistowski.

Towarzystwo Obrotu Energią to samorządne zrzeszenie utworzone w 2003 r. Jego zadaniem jest reprezentowanie interesów sektora obrotu energią i paliwami wobec organów administracji rządowej i innych stowarzyszeń. Wśród podstawowych zadań znajduje się podejmowanie działań wspomagających rozwój konkurencyjnego rynku energii w Polsce, w tym: rynku energii elektrycznej, rynku ciepła, rynku paliw ze szczególnym uwzględnieniem paliw do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, rynku instrumentów pochodnych oraz tworzenie standardów handlu tymi produktami. TOE zajmuje się również upowszechnianiem zasad prowadzenia handlu energią i paliwami oraz standardów takiego handlu, prowadzeniem działalności informacyjnej wynikającej z doświadczeń innych rozwiniętych rynków, w tym propagowaniem informacji dotyczących możliwości korzystania z dobrodziejstw konkurencyjnego rynku energii i paliw dla uczestników tego rynku oraz kształtowaniem norm etycznych w handlu energią i paliwami.