W Gdańsku zakończyła się trzecia i ostatnia tura dialogu z firmami, które zgłosiły chęć budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Gdańsku (ZTPO). Podczas rozmów omawiano m.in. zapisy projektu umowy PPP przygotowanej przez zamawiającego (Zakład Utylizacyjny sp. z o.o. w Gdańsku).

Z kim prowadzone są negocjacje?

W dniach 28-29 września oraz 5-7 października 2016 r. odbyła się trzecia i ostatnia tura dialogu konkurencyjnego. Na rozmowy z każdym oferentem przeznaczono jeden dzień. W dialogu uczestniczyły cztery firmy i jedno konsorcjum:

-  DALVEO Poznań sp. z o.o.

-  SITA Bałtycka Energia sp. z o.o.

-  Konsorcjum firm w składzie: ASTALDI S.p.A., TM.E. S.p.A. Termomeccanica Ecologia, TIRU S.A.

- ITPOK Gdańsk sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

- ITPOK Gdańsk sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie.

Przygotowania do budowy spalarni

Jednocześnie kontynuowane są prace nad założeniami projektu, na podstawie których powstanie SIWZ (specyfikacja istotnych warunków zamówienia). Jej powstanie umożliwi pięciu oferentom przygotowanie i złożenie końcowych ofert na zaprojektowanie, budowę i eksploatację ZTPO.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zakład Utylizacyjny w Gdańsku, wykonawca prac zostanie wybrany w przyszłym roku.

Spalarnia w Gdańsku ma charakteryzować się nominalną wydajnością przetwarzania odpadów komunalnych na poziomie do 250 000 Mg/rok w technologii rusztowej.