14 listopada br. agencja ratingowa Fitch potwierdziła – na poziomie „BBB” długoterminowe ratingi dla Taurona. Dodatkowo agencja zmieniła perspektywę ratingów z negatywnej na stabilną. 

Przyczyny zmiany 

Decyzja o takiej zmianie wynika z podjęcia przez spółkę działań zmierzających do poprawy jej profilu finansowego w kolejnych pięciu latach, w tym zmniejszenia długoterminowego programu inwestycyjnego oraz planowanego wstrzymania wypłat dywidend do 2019 r.

Blisko rok naszej pracy, wprowadzenie i sprawna realizacja programów poprawy efektywności we wszystkich segmentach, racjonalizacja programu inwestycyjnego oraz szereg innych, wpływających na kondycję finansową Grupy działań zapisanych w strategii, przyniosły rezultaty i odzwierciedlenie w zmianie tej perspektywy na stabilną. To znak, że suma działań ostatniego roku jest dobrze postrzegana przez agencję ratingową oraz pozostałych interesariuszy Taurona – mówi Marek Wadowski, wiceprezes zarządu ds. finansowych Tauron Polska Energia.