Spółka przez wiele miesięcy była zaangażowana w negocjacje z bankami oraz towarzystwami ubezpieczeń finansującymi jej działalność, jednak nie udało się wypracować odpowiedniego porozumienia, które uregulowałoby zasady restrukturyzacji istniejącego i udostępnienia nowego finansowania. Tym samym straciła możliwość przeprowadzenia procesu dokapitalizowania (emisji akcji serii F) i pozyskania inwestora, a w konsekwencji dalszego skutecznego zarządzania płynnością. 

Co jest istotne, proces upadłościowy nie zatrzyma działalności spółki, będzie ona działać nadal, pod zarządem syndyka.

Decyzję o rozpoczęciu procesu upadłości podjęliśmy z ciężkim sercem, wobec wyczerpania możliwości dalszego finansowania bieżącej działalności spółki oraz pozyskiwania gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych, w szczególności gwarancji należytego wykonania, koniecznych do pozyskiwania nowych kontraktów, utrzymania płynności spółki oraz spłaty wszystkich zobowiązań – powiedział Jacek Podgórski, prezes zarządu Elektrobudowy.

Negocjacje z wierzycielami Elektrobudowy mające na celu wypracowanie porozumienia dotyczącego restrukturyzacji zadłużenia rozpoczęły się w kwietniu 2019 r. Od 28 maja 2019 r. obowiązywała umowa o zawieszeniu dochodzenia roszczeń oraz tymczasowych warunkach finansowania spółki (standstill), zapewniająca tymczasową stabilizację sytuacji finansowej spółki. Jednocześnie Elektrobudowa prowadziła z wierzycielami rozmowy w sprawie docelowych warunków restrukturyzacji istniejącego oraz udostępnienia nowego finansowania (term sheet), które trwały aż do marca br. 

Spółka zminimalizowała straty

W sumie od maja 2019 r. do marca br. Elektrobudowa zredukowała lub zamknęła ryzyka oraz podstępowania sporne o łącznej wartości około 120 mln zł.

Spółka sfinalizowała m.in. ugodę z MPK w Poznaniu (redukującą zobowiązanie spółki z 20 mln zł do 1,2 mln zł), ugodę z Tauron Ciepło o wartości 10,7 mln zł (wartość pozytywnego wpływu na wynik spółki w 2020 r.) oraz ugodę kończącą spór sądowy z Fińskim Związkiem Zawodowym Pracowników Branży Elektrycznej (redukującą potencjalne zobowiązanie spółki z około 8,5 mln EUR do 1,2 mln EUR). 8 listopada 2019 r. Elektrobudowa zawarła porozumienia z PKN Orlen zmierzające do uwolnienia płatności na kwotę 29 mln zł. Zarządowi udało się również doprowadzić do rozpoczęcia arbitrażu z koncernem, zmierzającego do zakończenia sporu o kolejne należności wynikające z niewypłaconych wynagrodzeń o wartości 103,9 mln zł oraz około 11,5 mln EUR.

Elektrobudowa nadal realizuje kontrakty

W roku 2019 Elektrobudowa zamknęła około 280 kontraktów i zleceń o wartości umownej około 680 mln zł.

Niezależnie od ograniczonej płynności, wynikającej z braku dostępu do bieżącego finansowania i możliwości pozyskiwania gwarancji bankowych, dokładaliśmy wszelkich starań aby wywiązywać się ze zobowiązań wobec klientów, podwykonawców i instytucji publicznych. Wszelkie zobowiązania wobec pracowników były realizowane na bieżąco i bez opóźnień – podkreślił Jacek Podgórski.

Spółka prowadzi obecnie prace przy kontraktach i zleceniach o łącznej wartości umownej blisko 2,5 mld zł. Decyzja o złożeniu wniosku o ogłoszeniu upadłości to jedyny dziś sposób na utrzymanie bieżącej działalności spółki i maksymalnie wysoką spłatę zobowiązań wszystkich wierzycieli – wyjaśnił Podgórski. Dołożymy wszelkich starań, by wesprzeć działania syndyka zmierzające do zapewnienia możliwości dalszego prowadzenia działalności spółki oraz zachowania integralności przedsiębiorstwa – zadeklarował.

Przeczytaj także: Dostawy energii elektrycznej bez zakłóceń, dla wszystkich