Czynnikiem komplikującym projekt były miejscowe warunki geologiczne i środowiskowe. Urządzenie wiertnicze firmy Prime Drilling PD 250/90 zamontowano na terenie byłej rafinerii, co było istotne jeśli rozważymy potencjalne skażenia warstw wodonośnych w wyniku działalności wiertniczej. Profil otworu zawierający krzywizny w sekcji horyzontalnej był skomplikowany, samo zaś przedsięwzięcie ryzykowne ze względu na obecność rozległej infrastruktury podziemnej obejmującej fundamenty, pale czy nawet przebiegający w bezpośrednim sąsiedztwie  chłodzony azotem rurociąg LNG.  Firma projektowa Bennett Associates zatrudniona jako inżynier projektu wybrała HDD jako najbezpieczniejszą z dostępnych.