Wyniki uzyskane z odwierconego otworu i potwierdzone w dokumentacji, są obiecujące. – W czwartorzędzie i w karbonie nie stwierdzono dopływu wody do otworu. Dopływ wody w utworach trzeciorzędowych z warstw dębowieckich jest bardzo mały. Nie będziemy więc musieli stosować specjalnych metod mrożeniowych w trakcie głębienia szybu. A to oznacza zmniejszenie kosztów tych prac

Zgodne z zakładanymi w projekcie prac wiertniczych, są również warunki górniczo-inżynierskie (wytrzymałościowe) głębienia szybu. Badania wykazały również, że w tym rejonie nie występuje zagrożenie erupcją gazu. Stwierdzono jedynie wypływ metanu, ale to, że ten gaz występuje w złożu, było wiadome.

W otworze badawczym nawiercono 24 pokłady węgla – od 358 do 407/2. 17 z nich ma miąższość większą niż jeden metr. Pierwszy pokład – 358 – znajdujący się na głębokości 827,6 m, ma miąższość 4 metry.
Szyb o nazwie „1 Bzie”, który będzie głębiony w miejscu wiercenia otworu badawczego, będzie służył do udostępniania złoża o zasobach bilansowych 600 mln ton węgla, zalegającego do głębokości 1300 m. Zasoby przemysłowe, do głębokości 1180 m, które będą wydobywane w pierwszym etapie eksploatacji złoża, wynoszą 140 mln ton.