Celem projektu ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym jest utworzenie ram prawnych umożliwiających realizację polityki rządu w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Biorąc pod uwagę stopień rozbudowania oraz stan infrastruktury służącej do transportu ropy naftowej oraz produktów naftowych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej niezbędne jest sprawne przeprowadzenie szeregu inwestycji polegających na rozbudowie sieci służącej przesyłowi ropy bądź produktów naftowych oraz zapewniających możliwość niezakłóconego korzystania z istniejących już obiektów  strategicznych inwestycji w sektorze naftowym – zapisano w ocenie skutków regulacji (OSR). W projekcie podkreślono, iż konieczne jest wprowadzenie rozwiązań kompleksowo regulujących kwestię procesu inwestycyjnego w odniesieniu do strategicznych inwestycji w sektorze naftowym, które uproszczą i usprawnią ten proces.

Ustawodawca wymienił też konkretne inwestycje, które mają zostać zrealizowane w oparciu o nowe przepisy. Są to:

  1. budowa rurociągu ropy naftowej Gdańsk-Płock;
  2. budowa rurociągów ropy naftowej lub produktów naftowych w celu zmiany przebiegu trasy istniejących rurociągów ropy naftowej lub produktów naftowych albo ich odbudowie, rozbudowie, przebudowie, remoncie, rozbiórce lub zmianie sposobu użytkowania;
  3. budowa rurociągu produktów naftowych Boronów–Trzebinia;
  4. budowa rurociągu produktów naftowych Podziemny Magazyn Ropy i Paliw Góra–Wielowieś.

Aby wymienione wyżej projekty mogły zostać zrealizowane, posłowie chcą wprowadzić szereg uproszczeń proceduralnych, polegających w szczególności na:

  • wprowadzeniu do systemu prawnego decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, wydawanej przez właściwego wojewodę, która to decyzja będzie instrumentem całościowo regulującym kwestię lokalizacji inwestycji i jej poszczególnych elementów, co doprowadzi do minimalizacji liczby postępowań oraz czasu potrzebnego na wydanie aktów administracyjnych niezbędnych do realizacji inwestycji. Wprowadzenie tego rozwiązania pozwoli na skrócenie czasu niezbędnego do zrealizowania inwestycji nawet o kilka lat;
  • uproszczeniu procedury uzyskiwania decyzji poprzedzających decyzję o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym (np. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym) oraz zgody wodnoprawnej (pozwoli to na skrócenie procesu inwestycyjnego o okres nawet dwunastu miesięcy);
  • usprawnieniu postępowań administracyjnych poprzez określenie czasu na wydanie przez organy administracyjne poszczególnych rozstrzygnięć oraz wprowadzeniu podstawy prawnej do nakładania kary w przypadku nieterminowego rozpatrzenia sprawy, a także modyfikacji rozstrzygnięć wydawanych w postępowaniu prowadzonym przez organ wyższej instancji albo sąd administracyjny;
  • wprowadzeniu przepisów pozwalających inwestorowi na skuteczne uzyskanie prawa do nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji (wprowadzenie regulacji umożliwiającej wywłaszczenie podmiotów uprawnionych do nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa i uzyskanie przez inwestora prawa użytkowania wieczystego oraz ograniczanie prawa do korzystania z nieruchomości na rzecz inwestora), przy jednoczesnym zapewnieniu adekwatnego odszkodowania z tytułu wywłaszczenia bądź odszkodowania za ograniczenie praw do nieruchomości oraz poszanowaniu praw podmiotów, którym przysługiwały prawa rzeczowe oraz wynikające ze stosunków obligacyjnych do tych nieruchomości;
  • pozwoleniu inwestorowi na wejście na teren nieruchomości w celu wykonania pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych do sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia lub raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, o których mowa w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, lub do przeprowadzenia prac niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji wymaganych w celu realizacji inwestycji;
  • wyłączeniu zastosowania przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przepisów ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych w przypadku przygotowywania strategicznej inwestycji w sektorze naftowym.

Jak podała kancelaria premiera, w związku z koniecznością pilnego przyjęcia rozwiązań zaproponowanych w projekcie ustawy nie został on poddany konsultacjom społecznym. Projekt został umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, czytamy także.

Dochody, w ciągu 10 lat po wdrożeniu ustawy, mają osiągnąć poziom 289,8 mln zł, a wydatki ogółem wynieść mają 1,3 mln zł.

Przewidziane w projekcie ustawy rozwiązania pozwolą na sprawniejszą budowę i rozbudowę infrastruktury logistycznej umożliwiającej dywersyfikację źródeł i dróg dostaw ropy naftowej i jej produktów do Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich stabilny i bezpieczny transport na terenie kraju, a w konsekwencji do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju – podano w komunikacie.

Ustawa ma wejść w życie po 14 dniach od daty jej publikacji w Dzienniku Ustaw.

Przeczytaj także: Baltic Pipe zabezpieczeniem dla całej Europy Środkowo-Wschodniej?