W raporcie zawarta jest ocena zasobów perspektywicznych Kontraktu OTG na poziomie przekraczającym 1,9 mld boe (baryłek ekwiwalentu  ropy naftowej). Wartość ta jest dwa razy większa niż zakładano (raport ze stycznia 2008 r.) w stosunku do wydobywczego potencjału geologicznego tego Kontraktu.

Wielkość zasobów zwiększyła się ze 174 mln boe do 450 mln boe. Tym samym Petrolinvest podkreśla, iż Kontrakt OTG jest jedną z największych koncesji poszukiwawczych w Kazachstanie, nie tylko pod względem potencjału geologicznego, ale przede wszystkim, co do wartości występujących na tym terenie zasobów węglowodorów.