Bezpośredni dostęp do RTTg (Rynku Terminowego Towarowego gazu) oraz RDNg (Rynku Dnia Następnego gazu) jest konsekwencją wejścia w życie przepisów tzw. małego trójpaku oraz zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego Regulaminu Giełdy. Do tej pory uczestnicy rynku mogli zawierać transakcje wyłącznie za pośrednictwem domów maklerskich. Dzięki nowym regulacjom zasady uczestnictwa w rynku gazu będą identyczne, jak ma to miejsce na parkiecie energii elektrycznej.

Umożliwienie zakupu gazu poprzez TGE związane jest z wejściem w życie od 11 września br. tzw. obligo gazowego, czyli obowiązku sprzedaży paliwa poprzez giełdę – do końca 2013 r. – 30%, w 2014 r. – 40%, od 2015 r. – 55% wprowadzonego do sieci wolumenu.

„Otrzymanie statusu bezpośredniego członka rynku gazu jest szansą na skorzystanie z pełnych możliwości, jakie oferuje Towarowa Giełda Energii, które niewątpliwie będą miały pozytywny wpływ na rozwój tego rynku” – powiedział Jerzy Kurella, pełniący obowiązki Prezesa Zarządu PGNiG S.A.

„Wspólnie podejmujemy wszelkie działania, by realizacja obligo przebiegła zgodnie z określonym w ustawie harmonogramem. Wprowadzając i proponując nowe możliwości udziału w rynku, chcemy zwiększyć płynność i zaktywizować nowych uczestników” – powiedział Ireneusz Łazor, prezes zarządu TGE.

Uzyskanie Członkostwa na TGE wiąże się ze spełnieniem wymogów, które nakłada ustawa o giełdach towarowych z dnia 26 października 2000 r. oraz wewnętrzne regulacje TGE. Są wśród nich m.in.:

• posiadanie zezwolenia KNF na prowadzenie rejestrów lub rachunków towarów giełdowych lub posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej, 

• zatrudnienie maklera giełd towarowych, wpisanego na listę maklerów prowadzoną przez KNF,

• uzyskanie statusu członka Towarowej Giełdy Energii S.A., 

• uzyskanie członkostwa w Izbie Rozliczeniowej Giełd Towarowych (IRGiT)  oraz uzyskanie statusu rozliczającego członka Izby.

Rozliczeń i rozrachunków transakcji na rynkach prowadzonych przez TGE dokonuje Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych SA. Stosowany przez IRGiT system zarządzania ryzykiem gwarantuje bezpieczeństwo rozliczeń każdemu Członkowi Izby w razie niewypłacalności poszczególnych uczestników rynku. Rozliczanie transakcji przez IRGiT jest gwarancją zapłaty za sprzedany towar.

Całkowity wolumen obrotu błękitnym paliwem na TGE po trzech kwartałach 2013 r. wyniósł 686 933 MWh, na rynku spot – 248407 MWh, na rynku terminowym – 438526 MWh. Łącznie zawarto ponad 800 transakcji.