Według raportu przygotowanego w ramach programu Ernst & Young Sprawne Państwo, w latach 2007-2012 realizowany będzie w Polsce jeden z największych sektorowych programów operacyjnych w historii Unii Europejskiej. Dlatego tak ważne jest, by tę szansę dobrze wykorzystać. Może w tym pomóc właśnie ewaluacja zarządzania programami unijnymi.

Jak podają autorzy raportu, ewaluacja polega na systematycznym badaniu wartości i zasadności działań publicznych. Jej podstawowym celem jest pomoc przy wybieraniu, nadzorowaniu, ocenianiu oraz usprawnianiu programów publicznych i polityki inwestycyjnej. W ostatnich trzydziestu latach ewaluacja stała się międzynarodowym standardem nowoczesnego zarządzania w administracji publicznej.

Stosowanie ewaluacji jest od 2000 roku jednym z wymogów Unii Europejskiej, dotyczącym współfinansowanych przedsięwzięć inwestycyjnych. W kolejnych okresach programowania Komisja Europejska wprowadzała coraz bardziej rygorystyczne podejście do ewaluacji programów.

Autorzy raportu oparli swoje badania na analizie literatury przedmiotu z okresu ostatnich 10 lat oraz studiach wybranych przypadków ewaluacji, przeprowadzonych w Polsce w latach 2000-2006. Jednym z głównych wniosków płynących z przeprowadzonych badań jest bardzo doraźne a nie strategiczne, długofalowe wykorzystywanie ewaluacji.

Zprzeprowadzonych badań wynika, iż kluczową rolę w wykorzystaniu ewaluacji odgrywa charakter instytucji zamawiającej. Brak silnego i konsekwentnego „mecenatu” oraz wsparcia ze strony zespołu zlecającego ewaluację w instytucji zamawiającej (np. w wyniku zmian kadrowych) wyraźnie szkodzi skutecznemu wykorzystaniu wyników badań.