Na przestrzeni 20 lat diametralnie zmieniła się struktura dochodów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W roku 1990 r. dochody funduszu w 95% stanowiły pieniądze pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska i kar administracyjnych, 4% pochodziło z odsetek a 1,5% - ze spłaty udzielonych pożyczek.
Natomiast w 2008 r. kwoty z tytułu opłat i kar stanowiły już tylko 20% w budżecie NFOŚiGW, a najwięcej - ponad 25% - pochodziło z opłaty recyklingowej od sprowadzanych i wycofywanych z użytku pojazdów; 18 % - to spłaty pożyczek; 19% - z opłat wynikających z prawa energetycznego; 3,67% - dotacja budżetowa; 12% - wszelkie inne opłaty wpływające do NFOŚ.
NFOŚiGW od początku działalności podpisał ponad 14 tys. umów, które stanowiły wsparcie przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska. Wartość tych umów szacuje się na 21,4 mld zł.
Do 2008 r. 17 mld zł dofinansowania pochodziło z systemu wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Wsparły one ponad 72 000 inwestycji i projektów; m.in. zostały one wykorzystane na budowę ponad 2 000 oczyszczalni ścieków, 30 000 km kanalizacji i 8 000 km sieci wodociągowych.
Fundacja EkoFundusz przekazała 1,7 mld zł dotacji na inwestycje związane z ochroną atmosfery, ochrony wód, gospodarki odpadami i ochrony przyrody.
Znaczne środki na programy ochrony środowiska Polska otrzymywała również z UE zarówno przed jak i po wstąpieniu w struktury unijne. Dofinansowanie pochodził z funduszy: PHARE, SAPARD i ISPA oraz z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Ponadto nasz kraj otrzymywał również fundusze z LIFE/LIFE+, CROSS- BORDER/INTERREG, Globalnego Funduszu Środowiska ONZ i Banku Światowego.
Z Funduszu Spójności UE pochodziło dofinansowanie w kwocie 2,85 mld EUR, które było przeznaczone na 88 największych inwestycji ekologicznych.