Nasilenie tego problemu wystąpiło pod koniec lat 90., kiedy to zostały zaostrzone przepisy dotyczące zrzutów ścieków komunalnych z kanałów burzowych. Zmusiło nas to do likwidacji przelewów burzowych w centrum miasta. Od tego czasu, w przypadku wystąpienia nasilających się opadów, wszystkie zbierane wody opadowe są prowadzone jednym ciągiem o ograniczonej możliwości przepływu - do głównej przepompowni ścieków przy ul. Jasnej. Jest to jedyne miejsce w sieci kanalizacji ogólnospławnej, gdzie jest dopuszczalny chwilowy, awaryjny zrzut nadmiaru ścieków.

W minionych latach w śródmieściu, wśród dawnej zabudowy, powstało wiele nowych budynków, a nawet całych osiedli. Systematycznie rosła też powierzchnia utwardzona nowych placów i parkingów, co powodowało systematyczny, znaczący wzrost ilości wód deszczowych dopływających do tych samych rurociągów śródmiejskiej kanalizacji nie będących przecież z gumy! Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej, w tym budowa nowej "deszczówki" stała się koniecznością. Niestety, przez długi okres środków na ten cel nie znaleziono. Tych wielomilionowych inwestycji nie sposób zrealizować siłami przedsiębiorstwa wodociągowego, które dysponuje zaledwie kilkoma milionami złotych w skali roku, pochodzącymi z amortyzacji majątku i inwestowanymi w odtworzenie kilkusetkilometrowej sieci miejskiej.

Dopiero w ostatnich kilku latach zdecydowano o rozwiązaniu problemu w zakresie gospodarki ściekowej w Płocku. Jednym z zadań wchodzących w skład przedsięwzięcia pod nazwą "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka" jest "Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centrum miasta Płocka". Ze względu na rozmiar i koszty przedsięwzięcia, spółka ubiega się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej - z Funduszu Spójności i Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Należy pamiętać jednakże, że ewentualna dotacja unijna zapewni pokrycie około 50 proc. kosztów inwestycji. Pokrycie pozostałych kosztów nastąpi ze środków własnych gminy, spółki ale też z kredytów komercyjnych, co w konsekwencji przeniesie część ciężaru finansowania przedsięwzięcia również na mieszkańców.

W ramach tego zadania przewiduje się wykonanie w centrum miasta pełnego systemu kanalizacji rozdzielczej, składającego się z nowo wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej i sieci kanalizacji sanitarnej, przekształconej z istniejącego systemu kanalizacji ogólnospławnej. Projektowana sieć kanalizacji deszczowej, będzie składała się z sieci kolektorów i głównych kanałów zlokalizowanych w ulicach śródmieścia (gdzie obecnie jest kanalizacja ogólnospławna), z których wody deszczowe będą odprowadzane po oczyszczeniu poprzez wyloty do odbiornika, czyli do Wisły i Brzeźnicy.

Długość kanalizacji deszczowej wynosić będzie około 21,3 km, natomiast renowacja kanałów sanitarnych (obecnie ogólnospławnych) przewidzianych do naprawy metodą bezwykopową obejmie około 15,7 km sieci kanalizacyjnej. Zgodnie ze wstępnym harmonogramem realizacji II etapu przedsięwzięcia, po zapewnieniu finansowania zadania, realizacja nastąpi w latach 2010-14. W trakcie wykonawstwa ww. zadania, prowadzone będą przez nasze służby działania interwencyjne w zakresie konieczności przełączenia wód deszczowych przez właścicieli posesji do kanalizacji deszczowej w tych rejonach osiedli, gdzie już istnieje lub będzie projektowany system rozdzielczy.