Doinwestowana gospodarka ściekowa

W obszarze ochrony środowiska najwięcej nakładów przeznaczono na gospodarkę ściekową (48,3%), ochronę wód i ochronę powietrza (32,7%), dopiero w dalszej kolejności na gospodarowanie odpadami, ochronę gleb i wód podziemnych oraz powierzchniowych, ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu, zmniejszenie hałasu i wibracji oraz inną działalność związaną z ochroną środowiska.

Główny strumień nakładów służących gospodarce wodnej skierowany został na budowę infrastruktury zapewniającej wodę pitną – m.in. ujęcia wody oraz stacje uzdatniania wody (47,7%).

Nowa infrastruktura wod-kan w Polsce [2020]

W 2020 r. w wyniku realizacji inwestycji ochrony środowiska oddano do eksploatacji 39 oczyszczalni ścieków o łącznej przepustowości 55 tys. m3/dobę (w tym oczyszczalnie ścieków komunalnych o łącznej przepustowości 43 tys. m3/dobę). Do eksploatacji przekazano 3,4 tys. km sieci kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki oraz około 0,6 tys. km sieci kanalizacyjnej odprowadzającej wody opadowe – podał GUS.

Oprócz tego oddano do użytku urządzenia zaopatrzenia w wodę (ujęcia wody i stacje jej uzdatniania) o łącznej wydajności około 149 tys. m3/dobę, wybudowano dwa zbiorniki wodne o łącznej pojemności całkowitej około 186 mln m3, powstało też 3 tys. km sieci wodociągowej.

Jednocześnie regulowano cieki (około 52 km rzek i potoków górskich), a także budowano lub modernizowano wały przeciwpowodziowe (69 km).

Nakłady na ochronę środowiska i gospodarkę wodną – gdzie największe?

W podziale na województwa, z ogółu nakładów na ochronę środowiska najwięcej wydały mazowieckie (14,2%), śląskie (13,4%) oraz wielkopolskie (9%), najmniej zaś warmińsko-mazurskie (2,2%), lubuskie (2,4%) oraz opolskie i podlaskie (po 2,6%). Gospodarka wodna najmocniej doinwestowana została na Śląsku (17,3%), Dolnym Śląsku (16,4%) oraz Mazowszu (14,8%), najmniej natomiast na Warmii i Mazurach (1,4%) oraz w Lubuskiem (1,1%).

Głównym inwestorem w przypadku nakładów na ochronę środowiska są przedsiębiorstwa, w dalszej kolejności gminy i jednostki budżetowe. Jeśli chodzi o obszar gospodarki wodnej, również na podium znajdują się przedsiębiorstwa, następnie jednostki budżetowe i na końcu gminy.

Przeczytaj także: Ile Kraków wydał na sieć wod-kan w roku pandemii?