Resort zapowiada też szybkie dostosowanie przepisów niezgodnych z unijnymi dyrektywami. Wkrótce do konsultacji społecznych trafi projekt nowelizacji ustawy o ochronie przyrody. Poprawki dotyczyć będą m.in. przepisów o obszarach chronionych, w tym sieci Natura 2000. Nie chodzi jednak o to, że na takim terenie nie może być nowych inwestycji, tylko o to, żeby nie pogarszały one warunków egzystencji występujących tam roślin i zwierząt.

Komisja Europejska zarzuca nam też łamanie prawa w zakresie ocen oddziaływania na środowisko. Uważa, że nie spełniamy wymagań dyrektywy w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (337/85/EWG ze zm.). Ponieważ sprawa dotyczy m.in. budów dróg na Euro 2012, resort zdecydował, że przepisy dotyczące ocen oddziaływania na środowisko trafią do odrębnej ustawy. Projekt aktu o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko jest już poddany konsultacjom społecznym. Najważniejsze zmiany w porównaniu z dotychczasowymi przepisami dotyczą przeprowadzania ocen. Będą one niekiedy dwustopniowe (np. przy wyborze wariantu drogi i przy uzyskaniu pozwolenia budowlanego na nią).