Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, jako Instytucje Wdrażające, w okresie od 1 sierpnia do 1 września 2008 r. będą przyjmowały wnioski w dwóch kolejnych konkursach o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w gospodarce wodno-ściekowej oraz ochronie powierzchni ziemi.

Konkurs, ogłoszony przez Ministerstwo Środowiska, jako Instytucję Pośredniczącą, dotyczy działania 1.1 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM” oraz działania 2.2. „Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich”. Łączna kwota przewidziana na oba konkursy to 350 mln euro (w tym 300 mln euro na działanie 1.1 i 50 mln euro na działanie 2.2). W obu przypadkach przewidziano także rezerwę finansową.

W priorytecie I „Gospodarka wodno-ściekowa” jest to już drugi konkurs obejmujący przede wszystkim budowę i modernizację oczyszczalni ścieków komunalnych oraz systemów kanalizacji zbiorczej w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Celem tego działania jest wyposażenie do końca 2015 roku dużych aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej oraz oczyszczalnie ścieków, zgodnie z wymogami dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych. W pierwszym konkursie, w którym nabór zakończył się 26 maja br., napłynęło w całym kraju 96 wniosków, w tym 17 do Narodowego Funduszu. Obecnie trwa procedura oceny złożonych wniosków.

Udział w konkursie na projekty gospodarki wodno-ściekowej otwarty jest dla jednostek samorządu terytorialnego i ich związków a także dla podmiotów świadczących usługi wodno-ściekowe w ramach realizacji obowiązków własnych gmin. Konkurs w działaniu 2.2 (ogłoszony po raz pierwszy) adresowany jest do beneficjentów podejmujących projekty, których celem jest zwiększenie ilości obszarów przywróconych do właściwego stanu przez rekultywację terenów zdegradowanych, zabezpieczenie osuwisk oraz zabezpieczenie brzegów morskich przed zjawiskiem erozji. W „Szczegółowym opisie priorytetów” przygotowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego mowa jest o ratowaniu brzegów morskich, zapobieganiu zanikowi plaż morskich i stabilizowaniu linii brzegowej oraz projektach związanych z zabezpieczaniem osuwisk.