Dokument, jaki przygotował KZGK, został sporządzony na bazie informacji, które samorządy przekazały na potrzeby kolejnej aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
Podsumowanie to wskazuje na fakt, że spora część projektów może mieć znaczne trudności w uzyskaniu dofinansowania również z funduszy unijnych.

W KPOŚK zawarty jest wykaz aglomeracji i niezbędnych przedsięwzięć związanych z budową i modernizacją zbiorczych sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków komunalnych. Podstawowym zadaniem realizacji programu jest wdrożenie dyrektywy 91/271/EWG, która zobowiązuje kraje UE do budowy systemów kanalizacyjnych we wszystkich aglomeracjach powyżej 2 tys. równoważnej liczy mieszkańców (RLM). W przypadku Polski warunki zapisane w dyrektywie mają zostać spełnione do końca 2015 r.

Projekty, jakie znajdą się na liście KPOŚK są poddawane dalszej ocenie związanej z możliwością uzyskania dotacji na jego realizację. Z programu wyłączone są takie aglomeracje, które nie zostały wyznaczone rozporządzeniem wojewody, lub nie chciały czy moe przesłały informacji na potrzeby aktualizacji do Krajowego Zarządu Gospodarki Komunalnej.

W projekcie aktualizacji KPOŚK zawarte zostały trzy tabele: arkusz „Polska do dofinansowania”, efekt ekologiczny, wskaźnik amortyzacji.

W arkuszu „Polska do finansowania” zawarte są aglomeracje, jakie przekazały wszystkie informacje o swoich projektach a po weryfikacji uznano je za w pełni uzasadnione.
W tabeli nazwanej „efekt ekologiczny” są projekty zawierające jakieś nieścisłości, które polegają m.in. na niedostosowaniu możliwości przerobowych oczyszczalni do faktycznych potrzeb mieszkańców. Błędy polegają często na tym, że projektowana oczyszczalnia nie będzie zdolna do obsługi nawet połowy RLM-ów określonych w rozporządzeniu wojewody ustanawiającym aglomerację.

„Wskaźnik amortyzacji” to zakładka, gdzie znalazły się aglomeracje spełniające efekt ekologiczny, ale wskazane koszty amortyzacji projektowanej sieci kanalizacyjnej są za duże, co w przyszłości przełoży się na to, że niemożliwe będzie jej utrzymanie z opłat wnoszonych przez mieszkańców.

To jednak, że dana aglomeracja znalazła się w arkuszu „efekt ekologiczny” lub „wskaźnik amortyzacji” nie znaczy, że ten samorząd został wykluczony z możliwości starania się o dofinansowanie ze środków unijnych. Jest to raczej informacja, na temat nieścisłości, jakie mogą zdecydować o niepowodzeniu projektu.

Zaktualizowana wersja projektu Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych zostanie opublikowana w najbliższych dniach przez KZGK i trafi do konsultacji międzyresortowych i społecznych.