Oświadczenia dotyczą:

  • poboru wód podziemnych do różnych celów,
  • poboru wód powierzchniowych do różnych celów,
  • wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, w tym wód pochodzących z obiegów chłodzących elektrowni lub elektrociepłowni oraz wód zasolonych,
  • odprowadzania do wód wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych w granicach administracyjnych miast,
  • wydobywanie kamienia, żwiru i piasku oraz innych materiałów z wód powierzchniowych, w tym morskich wód wewnętrznych wraz z wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej oraz wód morza terytorialnego, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu,
  • poboru wód podziemnych lub wód powierzchniowych na potrzeby chowu i hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych,
  • wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi z chowu lub hodowli ryb w obiektach przepływowych, charakteryzujących się poborem zwrotnym.

Zgodnie ze znowelizowanym art. 552 ustawy Prawo wodne, oświadczenia należy składać w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału. Po raz pierwszy podmioty złożą takie oświadczenia za czwarty kwartał 2018 r., w terminie  1–30 stycznia 2019 r. Wzory oświadczeń zostały dostosowane do rodzajów usług wodnych i są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Wód Polskich ­– podała jednostka.

Wzory dostępne do pobrania są także tutaj.

Przeczytaj także: Nieprawidłowości w naliczaniu opłat za wodę i ścieki