Głównym celem projektu była ochrona zasobu zbiornika wód podziemnych Opole - Zawadzkie, który znajduje się na terenie województwa opolskiego i śląskiego. Zbiornik ten obejmuje swym zasięgiem około 1 035 km2 powierzchni. Jest to jeden z najbogatszych pod względem zasobności zbiornik w Polsce. Miasto Opole oraz tereny je otaczające czerpią wodę głównie ze zbiornika wód podziemnych. Realnym zagrożeniem dla zbiornika są nieskanalizowane obszary aglomeracji miejskich i siedlisk wiejskich, które powodują, że wody zbiornika z roku na rok mają coraz gorszą jakość. Wiele peryferyjnych terenów miasta oraz otaczające gminy nie posiadało kanalizacji, a na tym terenie istnieje problem z przenikaniem ścieków do ziemi poprzez krasowe, łatwo przepuszczalne warstwy wapienne.
 
Oprócz zanieczyszczenia wód podziemnych istnieje również na niektórych terenach zagrożenie dla zdrowia pochodzące z wód powierzchniowych. Zdecydowana większość miejscowości z obszaru zbiornika nie posiada systemu zbiorowego odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków. Ścieki sanitarne w tych miejscowościach odprowadzane są do wód powierzchniowych lub do gruntu. Zaistniała, zatem wyraźna potrzeba skanalizowania tych terenów. Powstrzymanie degradacji wód podziemnych, głównie zbiornika triasowego, poprawa czystości wód powierzchniowych oraz ograniczenie do minimum odprowadzania nie zanieczyszczonych ścieków do ziemi jest warunkiem zaopatrzenia województwa opolskiego oraz regionów ościennych w dobrej jakości wodę pitną.

W ramach realizacji projektu „Poprawa jakości wody w Opolu” rozbudowano Stację Uzdatnia Wody - Grotowice, wybudowano zbiorniki wyrównawcze wody, pompownie II stopnia, komorę zasuw, rurociągi wody, zagospodarowano teren i wybudowano drogę dojazdową do SUW. W celu zabezpieczenia dostaw wody do lewobrzeżnej części Opola w południowo-zachodniej części miasta wybudowano magistralę wodociągową Południe.
Istotnym zadaniem projektu była również modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Częstochowskiej, gdzie zastąpiono tradycyjną pompownię nowoczesnymi tłoczniami. Obecnie ścieki z tłoczni tłoczone są nowym rurociągiem o średnicy 600 mm do komory w ul. Sosnkowskiego a następnie do oczyszczalni ścieków w Opolu.