Wniosek o dofinansowanie Projektu z Funduszu ISPA został zgłoszony przez Miasto Gliwice już w 1999r., natomiast ostateczna wersja wniosku tzw. Addendum została złożona w maju 2001r. Dotacja w wysokości 53% kosztów kwalifikowanych została przyznana Gliwicom przez Komisję Europejską w dniu 16.07.2001r. Memorandum Finansowe Komisja Europejska podpisała w dniu 7.09.2001r., a Rząd Polski - 13.12.2001r.
Z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004r. Fundusz ISPA zakończył swoje funkcjonowanie, a jego zobowiązania przejął Fundusz Spójności.

Całkowity koszt Projektu wg Memorandum wynosi 54 414 470,00 Euro, w tym dotacja z Funduszu Spójności wyniesie maksymalnie 27 000 000,00 Euro. Pozostała część zostanie sfinansowana z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ze środków własnych PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach.

W grudniu 2005 PWiK Sp. z o.o. zawarło umowę kredytową na współfinansowanie Projektu nr 2000PL16PPE003 "Modernizacja gospodarki ściekowej w Gliwicach" na kwotę 15 mln Euro. Następnie w październiku 2006 została podpisana "Umowa Wsparcia przez Miasto Projektu" dla ww. Projektu pomiędzy Miastem Gliwice, PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach a Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju.

W styczniu 2004r. Miasto Gliwice przekazało realizację Projektu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach. Projekt składa się z trzynastu kontraktów na roboty budowlane dla poniższych dzielnic miasta: Brzezinka, Żerniki (4 kontrakty), Łabędy, Sośnica, Ligota Zabrska (2 kontrakty), ul. Tarnogórska, ul. Kozielska, Stare Miasto, Czechowice oraz trzech kontraktów na usługi, t.j. nadzór nad realizacją projektu czyli na Inżyniera Kontraktu oraz na Pomoc Techniczną, w ramach której wykonano dokumentacje przetargowe dla pierwszych trzech kontraktów na roboty.

Projekt jest realizowany zgodnie z Warunkami Kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego (FIDIC "Czerwona Książka").

Planowana długość prac kanalizacyjnych nie będzie większa niż:
• budowa kanalizacji sanitarnej - 112 km;
• budowa kanalizacji deszczowej - 54 km;
• renowacja kanalizacji ogólnospławnej przy pomocy technik bezwykopowych lub wykopowych - 8 km.

Projekt przewiduje również wykonanie 7 przepompowni ścieków.
Wykonana kanalizacja sanitarna zostanie włączona poprzez istniejący system do Centralnej Oczyszczalni Ścieków, którą oddano do użytku w 2002r.