Program "Poprawa jakości wody w Szczecinie" podzielono na 24 kontrakty, w tym 15 na roboty, 7 kontraktów na usługi inżynierskie i 2 kontrakty na pomoc techniczną. Zadania programu obejmują:
- budowę 5 dużych pompowni ścieków wraz z kolektorami tłocznymi ;
- budowę sieci kanalizacyjnych(ok. 160 km)
- renowację istniejących sieci kanalizacyjnych(ok. 57 km)
- budowę magistral wodociągowych Miedwie-Kijewo oraz Warszawo-Mścięcino(łącznie ok. 22 km)
- budowę sieci wodociągowych (ok. 58 km)
- budowę stacji filtrów na węglu aktywnym w ZPW Miedwie
- budowę oczyszczalni ścieków Pomorzany
- rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków Zdroje.

Realizacja większości kontraktów przebiega zgodnie z harmonogramem a zakończenie realizacji całego Programu, zgodnie z wymaganiami Komisji Europejskiej, nastąpi do końca 2010 roku. Na koniec stycznia zaawansowanie rzeczowe tego projektu przekroczyło 80 proc. i wydano 75 proc. pieniędzy, które ma pochłonąć cały program.

Przebudowana oczyszczalnia „Zdroje” pracuje już na pełnych obrotach. Jej wydajność docelowa jest obliczona na przerób 18 tys. m sześc. ścieków na dobę. To wystarczy, by obsłużyć ponad 100 tys. mieszkańców. Prace modernizacyjne w „Zdrojach” kosztowały ponad 17,5 mln euro.
„Pomorzany” będą mieć wydajność czterokrotnie większą - 66 tys. m sześc. ścieków na dobę. To oznacza, że będzie ona zdolna obsłużyć 400 tys. ludzi. Oczyszczalnia ma kosztować 47 mln euro. Dotychczas na jej budowę wydano połowę tej kwoty. Roboty budowlane są na ukończeniu, a od pewnego czasu trwają prace wyposażeniowe.

Nowe inwestycje przyczynią się do dostosowania systemu wodno-ściekowego do wymogów prawa polskiego i dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska, Dostosowanie do wymogów UE pozwoli nam w znaczącym stopniu podwyższyć obowiązujące standardy co z kolei przyczyni się bezpośrednio do poprawy jakości życia szczecinian. Realizacja tak szerokiej palety inwestycji znacznie poprawi jakość i zaopatrzenie w wodę. Pozwoli bowiem przede wszystkim zredukować zanieczyszczenia Morza Bałtyckiego i rzeki Odry oraz obniżyć zanieczyszczenie gleby, wód podziemnych i powierzchniowych. Wzrośnie ponadto wydajność gminnego systemu wodnego i kanalizacyjnego
co będzie miało znaczący wkład w zwiększenie atrakcyjności miasta z punktu widzenia potencjalnego inwestora.