Portal wodkaneko.pl poinformował, że inwestycja rozdziału kanalizacji ogólnospławnej realizowana na terenie Krosna i Iwonicza-Zdroju polega głównie na rozbudowie kanalizacji sanitarnej oraz na budowie kanalizacji deszczowej do odprowadzania wód opadowych do naturalnych odbiorników takich jak rzeki, potoki i rowy melioracyjne. Kanalizacje te mają zastąpić dotychczas funkcjonującą kanalizację ogólnospławną przyjmującą zarówno ścieki sanitarne, jak i deszczówkę.

Wprowadzenie kanalizacji rozdzielczej jest korzystne z kilku powodów: po pierwsze, powoduje ograniczenie ilości ścieków oczyszczanych w oczyszczalni. Woda opadowa z chwilą jej wprowadzenia do kanalizacji sanitarnej uzyskuje status ścieków komunalnych, a w związku z tym jej oczyszczenie wiąże się z koniecznością przeprowadzenia takich samych procesów technologicznych, jak w przypadku oczyszczania ścieków sanitarnych. Kolejną korzyścią jest ograniczenie zużycia kolektorów głównych, co w rezultacie przekłada się na mniejsze koszty ich remontów.

W ramach realizowanej inwestycji zostaną zmodernizowane przepompownie ścieków na trasie transportu ścieków do Krosna, a nowoczesne pompy o większej wydajności wpłyną na obniżenie ryzyka awarii i zalania kolektorów.
Inwestycja ta będzie realizowana w ramach programu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna – I etap”. Wartość całego programu wynosi 96 mln zł, z czego wartość samej inwestycji na terenie Gminy Iwonicz Zdrój wynosi ok. 11 mln zł.