Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej (KZGW) w Warszawie przygotował "Projekt planu gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza Wisły" oraz "Program wodno-środowiskowy kraju", który obejmuje także dorzecze Sanu. Ujęto w nim m.in. budowę nowych oczyszczalni ścieków na Podkarpaciu: w Olszanicy, Czystohorbie i Stubnie. Ponadto modernizacje i remonty będą musiały przejść m.in. oczyszczalnie w Sanoku, Zagórzu i Przemyślu.

Jak poinformowała PAP w poniedziałek Katarzyna Biegun z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, obecnie plan i program wodno-środowiskowy kraju jest uaktualniany o uwagi, które zostały wniesione podczas konsultacji społecznych. Chodzi tutaj głównie m.in o kwoty na poszczególne inwestycje oraz zakres inwestycji. Biegun poinformowała, iż plan powinien zostać przyjęty przez Radę Ministrów w grudniu br.

Poza budowa i modernizacją oczyszczalni ścieków, dokument uwzględnia także tworzenie stref buforowych wzdłuż rzek i zbiorników wodnych, zapobiegających przedostawaniu się do wód nawozów oraz likwidację dzikich wysypisk śmieci nad rzekami. Równolegle zaplanowano działania przywracające drożność rzek zlewni górnego Sanu poprzez m.in. budowę przepławek, umożliwiających migrację ryb (PAP).

Polska zobowiązała się do wdrożenia działań mających na celu uzyskanie do 2015 r. dobrego stanu wszystkich wód i środowiska wodnego. Maja temu posłużyć plany gospodarowania wodami opracowywane dla obszarów poszczególnych dorzeczy.

Dla wdrożenia Ramowej Dyrektywy Wodnej tylko w samym w dorzeczu Wisły, do roku 2015 niezbędne są wydatki przekraczające 85 mld zł - PAP.