W ciągu roku na oczyszczalnię wpływa ogromny ładunek zanieczyszczeń w liczbie: 700 t azotu, blisko 100 t fosforu, 4000 t zawiesiny i 4000 t BZT5. Gdyby taki ładunek wpłynął do Wisły bez oczyszczenia, to ścieki pobrałyby 4000 t tlenu rozpuszczonego w wodzie wiślanej, zabierając ten życiodajny składnik rybom i innym organizmom żywym w ilości blisko 3 mln m3 tlenu. Dzięki pomocy finansowej z Funduszu ISPA było mozliwe wykonanie tej inwestycji. W ramach tego programu preferowane miały być inwestycje związane z realizacją zobowiązań akcesyjnych, w tym przede wszystkim z dziedziny ochrony środowiska, przeznaczając na ten cel ok. 1,3 mld Euro.

Memorandum Finansowe pt, „Oczyszczanie ścieków we Włocławku” zostało podpisane we wrześniu 2002 r. przez Brukselę. Dokument ten jako umowa międzyrządowa został podpisany przez Minister D. Hubner w imieniu RP i Komisarza M. Barnier`a za Komisję Europejską.

Do określenia wysokości subwencji koniecznym było założenie, iż społeczność Włocławka jako rzeczywisty beneficjent końcowy, będzie partycypować w jego kosztach, a suma wydatków przeznaczonych na zakup usług MPWiK powinna wynieść 3% dochodu dyspozycyjnego. Subwencja KE wynosi 65% wartości projektu, zaś 35% pochodzić musi ze środków własnych czyli w konsekwencji z taryf. Wskaźnik ten do chwili obecnej nie został osiągnięty i wyniósł za rok 2002 – 2,5%, za 2003 – 2,37%, zaś w latach 2004-2006 – spadł do poziomu 2,13% z powodu nieznacznej zmiany taryf. Wskaźnik ten podobnie jak i taryfy należą do najniższych nie tylko w regionie ale i w Polsce. Wymaga to ze strony Spółki ciągłego ograniczania kosztów. W wyniku realizowanego Projektu nastąpi trzykrotny wzrost majątku Spółki, a tym samym jej właściciela Gminy Miasto Włocławek.

Trzy lata temu nastąpiło uroczyste podpisanie Kontraktu na „Rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków” na kwotę ok. 16 mln Euro (ok. 60 mln zł.). 28 września br. nastąpiło uroczyste przekazanie do eksploatacji gruntownie zmodernizowanej i znacznie rozbudowanej między innymi o komory fermentacyjne, oczyszczalni ścieków. Wykonawcą inwestycji była Hydrobudowa Włocławek S.A.