Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie powiatu żywieckiego i obejmuje swoim zasięgiem jedenaście gmin: Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łodygowice, Milówka, Radziechowy Wieprz, Rajcza, Ujsoły, Węgierska Górka oraz Żywiec. Gminy te podzielone zostały na dwie zlewnie:Zlewnia Żywiec, w skład której wchodzą gminy Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łodygowice, Radziechowy - Wieprz, Żywiec oraz Zlewnia Węgierska Górka, do której należą gminy Milówka, Rajcza, Ujsoły oraz Węgierska Górka.

Program powstał w wyniku inicjatywy lokalnych władz, w trosce o poprawienie stanu środowiska naturalnego w objętych projektem gminach. Celem projektu jest objęcie systemem kanalizacji w/w miejscowości, co nastąpi poprzez rozbudowę i modernizację trzech oczyszczalni ścieków, tj. w Żywcu, Cięcinie (gmina Węgierska Górka), Zwardoniu oraz budowę sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gmin. Aby zrealizować założone cele, gminy zgrupowane w Związku podjęły decyzje, że zadania z zakresu gospodarki ściekowej będą realizowały za pomocą dwóch spółek:

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Żywcu
2. Beskid Ekosystem Sp. z o.o. w Cięcinie.
Beneficjentem środków unijnych jest Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu . Natomiast operatorami Zarządzającymi i Eksploatującymi są w/w spółki.

Projekt realizowany będzie poprzez wdrożenie dwóch faz. Faza I obejmuje kontrakty:
• Pomoc Techniczna,
• Inżynier Kontraktu dla Oczyszczalni Ścieków Cięcinie i Zwardoniu,
• Opracowanie dokumentacji dla modernizacji i rozbudowy Oczyszczalni,
• Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Cięcinie,
• Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Zwardoniu,
• Inżynier Kontraktu dla Oczyszczalni Ścieków w Żywcu,
• Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Żywcu,
• Opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań II fazy Projektu

Plan inwestycyjny fazy II przewiduje budowę sieci kanalizacyjnej o całkowitej długości ok. 786 km, budowę 181 przepompowni oraz budowę instalacji suszenia osadów dla oczyszczalni ścieków w Żywcu. Ponadto zakłada się budowę sieci wodociągowej na terenie pięciu gmin: Gilowice, Jeleśnia, Lipowa, Milówka i Żywiec, o łącznej długości ok. 124 km oraz budowę 7 przepompowni. W ramach projektu planuje się również uszczelnienie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Żywca, a także prace badawcze niezbędne do przeprowadzenia modernizacji i uszczelnień istniejących sieci poza miastem.

Dzięki przedsięwzięciu osiągnięte zostaną cele, takie jak :
• poprawa stanu środowiska naturalnego, w tym przede wszystkim wód powierzchniowych,
• podziemnych oraz gruntów przed zanieczyszczeniem ściekami,zwiększenie efektywności oczyszczania w zmodernizowanych oczyszczalniach ścieków,
• znaczne polepszenie jakości wody w rzece Soła oraz w Jeziorze Żywieckim,
• podniesienie w znaczący sposób poziomu zwodociągowania i skanalizowania terenu, w przypadku kanalizacji do 95% w efekcie realizacji projektu, zaś w przypadku wodociągów do 55%,
• poprawa wizerunku regionu jako przyjaznego środowisku, co spowoduje zwiększony ruch turystyczny oraz ruch migracyjny z większych , bardziej zanieczyszczonych aglomeracji zgodnie z zauważalną tendencją w tym zakresie,
• polepszenie jakości życia mieszkańców gmin objętych projektem